Политика за приватност

Политика за заштита на податоци за Германија

DB AG (важи само за апликации во Германија.)

Artikel: Политика за приватност

Заштита на податоци за апликантите и новите вработени

Ви благодариме што ја посетивте нашата веб-страница. Се радуваме што сте заинтересирани за Deutsche Bahn (AG)* како можен работодавач. Заштитата на личните податоци на апликантите**, вработените и сите трети лица поврзани со нас ни е особено важна.

При обработката на личните податоци, Deutsche Bahn ги почитува релевантните законски одредби за заштита и безбедност на податоците во засегнатите земји, како и нашите внатрешни одредби за заштита на податоците.

Оваа декларација за заштита на податоците содржи информации за тоа како Deutsche Bahn ги обработува личните податоци собрани на веб-страниците за работни места на Deutsche Bahn или кои ги доставувате до Deutsche Bahn во текот на вашата апликација и објаснува како се постапува со вашите лични податоци за време на процесот на аплицирање.

Заради јасност, оваа декларација за заштита на податоците е поделена на три дела: Дел А содржи општи информации кои се однесуваат на сите подружници на Deutsche Bahn кои ја користат оваа веб-страница за нивниот процес на аплицирање. Дел Б ги објаснува карактеристиките специфични за земјата и компанијата на тема заштита на податоците. Дел В дава увид во техничките релевантни информации.

Дел А - Општи информации

1. Која е целта на собирањето на лични податоци?

На Deutsche Bahn му се потребни вашите лични податоци за да ја обработи вашата апликација. Податоците што ни ги доставувате во текот на вашата апликација ќе се користат и обработуваат само за целите на избор на апликанти. За да ја обработиме вашата апликација, ние ги користиме само податоците што директно ни ги испраќате. Ова исто така може да вклучува податоци што сте ги дале на онлајн мрежите за кариера или други портали за работа.

Дополнително, нашата цел е да ви го олесниме процесот на аплицирање што е можно повеќе. Со задоволство ќе ја земеме предвид вашата апликација и за други позиции во нашите подружници. Во таков случај, ќе ве контактираме и ќе ве поканиме да аплицирате за друга позиција, доколку вашиот профил одговара. Вие потоа одлучувате дали сакате да аплицирате.

2. Кои лични податоци ги собираме?

Ги собираме вашите лични податоци кои се релевантни за процесот на аплицирање или кои ни ги доставувате во рамките на процесот на аплицирање (на пример, презиме, име, адреса, адреса на е-пошта, позицијата за која аплицирате и информации за вашата лична апликација). Со цел внимателно да ја процениме вашата апликација, можеби ќе ни требаат дополнителни податоци, на пример, за вашата претходна професионална кариера.

Според потребите може да ве прашаме и за вашите преференци (на пример, во однос на локации и работни групи кои се од интерес за вас) за да можеме да ве земеме предвид за други соодветни работни места.

Ако во нашиот систем има повеќе од еден профил со иста адреса на е-пошта, податоците автоматски ќе се спојат. Постарите податоци ќе бидат препишани од поновите. Сите обезбедени/поставени прилози ќе бидат задржани.

Во случај на онлајн апликација, внесете ги вашите лични податоци во онлајн формуларите и поставете ги соодветните документи. При апликации преку други канали, ги собираме релевантните податоци од вашата апликација и ги чуваме вашите апликациски документи во нашиот систем.

3. Кој ги обработува информациите од вашата апликација?

Според организациската структура на Deutsche Bahn и во зависност од каналот на аплицирање кој го избирате, вашата апликација може да биде обработена од различни инстанци. Во секој случај, вашите лични податоци ќе бидат обработувани исклучиво од страна на компанијата одговорна за огласот за работа и, ако е потребно, од страна на давателите на услуги кои се законски обврзани да ги спроведуваат соодветните прописи за приватноста на податоците.

Како надворешен апликант, можете да изразите активна согласност за пренос на вашите лични податоци во врска со други соодветни работни места во истата или други компании од групацијата (национални или меѓународни) кога аплицирате онлајн за одредена позиција или за да учествувате на настан за регрутирање. Ако не се согласувате или ја отповикате оваа согласност, тоа значи дека не може да се разгледува понатамошно барање за други позиции. Доколку сте аплицирале по е-пошта или по пошта, во потврдата за прием ќе ве известиме дека би сакале да ја споредиме вашата апликација со други понуди за работа во соодветната компанија или во други компании од групацијата. Притоа, ве известуваме дека треба да нѐ информирате, ако не сте согласни со тоа. Пред да ги пренесеме вашите лични податоци кај други страни, ќе контактираме со вас и повторно ќе побараме ваша согласност. Можете да ја повлечете вашата согласност за преносот во секое време преку е-пошта или пошта на адресата дадена во дел Б, став 1. Повлекувањето на согласноста за пренос на апликацијата води до тоа што вашата апликација нема да се земе предвид за други работни позиции.

4. Кој ќе биде информиран за вашата апликација?

Вашите лични податоци ќе бидат третирани како строго доверливи и ќе бидат достапни само на лицата и изведувачите вклучени во процесот на аплицирање и кои ги обезбедуваат услугите неопходни за процесот на избирање (на пр., даватели на онлајн тестови). За детали за изведувачите на ниво на земјата и компанијата, видете Дел Б.

Ако ги исполнувате условите за вработување, подоцнежната употреба или пренос на вашите лични податоци е ограничена само на цели поврзани со вработувањето и на групата на лица кои мораат да имаат информации во рамките на процесот на вработување. Ова исто така важи и за податоци пренесени на внатрешни или надворешни даватели на услуги за неопходни проверки пред вработувањето и поради законски или регулаторни барања.

Ако аплицирате онлајн, бараме од вас да одлучите до кој степен можеме да ги пренесуваме вашите лични податоци.

Ако изберете „национално“, вашиот профил ќе биде видлив само за регрутирање вработени во земјата и делот на компанијата во која се наоѓа огласената позиција или во земјата која сте ја навеле како посакувана земја во апликацијата. Ако се применуваат отстапувања во одделни земји/оддели на компании поради посебни барања, тоа е ќе биде опишано во Дел Б од вашето известување за заштита на податоците.

Ако изберете „меѓународно“, вашиот профил ќе биде видлив и за регрутирање во други земји. Ова значи дека сите надлежни вработени во сите компании на групацијата DB кои ја користат оваа платформа за објавување работни места, вклучувајќи ги и вработените во нивните соодветни обработувачи, може да имаат пристап до вашата апликација или профил. За кои точно компании од групацијата DB се однесува ова, можете да видите од прегледот на приложените локални информации за заштита на податоците (видете Дел Б).

Во рамките на групацијата DB се применуваат еднакви минимални стандарди за ракување со лични податоци, кои се утврдени во нашата глобална политика за заштита на податоците.

Според оваа политика за приватност на податоци, е недозволено да се користи вашата апликација или профил за други цели освен оние што се опишани во овој процес на регрутирање. Сепак, имајте предвид дека постојат различни нивоа на заштита во различни земји поради различни, локално важечки прописи за заштита на податоците. Ако сте аплицирале преку друг канал освен онлајн, вашите лични податоци ќе бидат видливи само во земјата во која се наоѓа огласената позиција. Можете да ја промените одлуката за видливоста на вашата апликација во секое време, на пример, со менување на одлуката за меѓународна видливост. Ако сакате да го направите тоа, видете ја конкретната е-пошта во соодветниот Дел Б од изјавата за приватност за соодветната земја и компанија.

5. Како можете да ги промените вашите лични податоци?

Во случај на онлајн апликација, можете да го отворите и да ги ажурирате вашиот профил и лични податоци, вклучувајќи ги и приложените документи во работната табла во секое време. Исто така, можете и да ја повлечете апликацијата за одредена позиција преку вашиот профил.

Ако сакате да го избришеме вашиот профил и/или некои или сите вашите апликации со моментално дејство, во Дел Б ќе најдете конкретна адреса на е-пошта каде што можете да побарате бришење. Во таков случај, ние исто така ќе ги информираме сите изведувачи (на пр., даватели на онлајн тестови) кои ги добиле вашите лични податоци и ќе побараме итно бришење на истите.

6. Кога ќе бидат избришани вашите лични податоци?

Видете ги соодветните рокови за бришење во согласност со различните локални закони за заштита на приватноста во Дел Б. Вашите лични податоци ги чуваме само онолку колку што е потребно или законски дозволено.

7. Дали имате прашања во врска со заштитата на податоците?

За прашања и предлози во врска со заштитата на податоците, контактирајте со нашите лица за контакт наведени во Дел Б за секоја земја и компанија.

Дел Б – Дополнителни информации за земјата и компанијата во Германија

Процес на аплицирање во Deutsche Bahn AG или компанија од групацијата во Германија

Кога аплицирате за Deutsche Bahn AG или компанија од групацијата во Германија (освен компаниите од групата споменати во Дел Б - 6), следниве карактеристики специфични за земјата се релевантни за вас покрај општите информации во Деловите А и В од декларацијата за заштита на податоците.

1. Под која одговорност и за која цел се собираат податоците?

1.1. Кој е одговорен за собирање и обработка на податоци?

Deutsche Bahn AG, Оддел за вработување, Europaplatz 1, 10557 Berlin, ги собира и обработува вашите податоци како контролор.

Ако вашата апликација се однесува на функција што вклучува чувствителни на интегритет и/или ризични аспекти, вашите податоци ќе бидат обработени од страна на одделите на EFF одговорни за пополнување на позиции на ниво KFK и OFK 1 или на HB (за пополнување позиции на ниво LFK – OFK 2), секој на адреса Potsdamer Platz 2, 10785 Берлин, со цел да се потврди вашата соодветност.

Службено лице за заштита на податоците е д-р Мареин Милер: konzerndatenschutz@deutschebahn.com

Ако имате какви било прашања или предлози во врска со заштита на податоците во врска со вработувањето, контактирајте со нас:

Deutsche Bahn AG

Оддел за вработување

Клучен збор: Datenschutz

Europaplatz 1

10557 Берлин

datenschutz-personalgewinnung@deutschebahn.com

или

Deutsche Bahn AG

Abteilungen EFF или HB

Potsdamer Platz 2

10785 Берлин

1.2. Која е целта на собирање на лични податоци?

На Deutsche Bahn му се потребни вашите лични податоци за да ја обработи вашата апликација. Податоците што ни ги доставувате во текот на вашата апликација ќе се користат и обработуваат само за целите на избор на апликанти. За да ја обработиме вашата апликација, ние ги користиме само податоците што директно ни ги испраќате. Ова исто така може да вклучува податоци што сте ги дале на онлајн мрежите за кариера или други портали за работа.

Дополнително, нашата цел е да ви го олесниме процесот на аплицирање што е можно повеќе. Со задоволство ќе ја земеме предвид вашата апликација и за други позиции во нашите подружници. Во таков случај, ќе ве контактираме и ќе ве поканиме да аплицирате за друга позиција, доколку вашиот профил одговара. Вие потоа одлучувате дали сакате да аплицирате.

Ако аплицирате за позиција што вклучува водечка, чувствителна на интегритет и/или ризична позиција, личните податоци што се релевантни во текот на вашата апликација или што сте ни ги пренеле во рамките на аплицирањето ќе се користат за проценка на вашата лична соодветност за оваа позиција.

2. На која правна основа и како ги собираме вашите лични податоци во контекст на апликација? (Дополнување на Дел А, точка 1)

Ги собираме вашите лични податоци со цел да го спроведеме процесот на аплицирање врз правна основа од член 6 став 1 точка b), член 88 од Општата регулатива за заштита на податоци (GDPR) во врска со § 26 став 1, реченица 1, 1. алтер. на Федералниот закон за заштита на податоци (BDSG). Во случај на онлајн апликација за одредена позиција, иницијативна апликација или во врска со учество во настан за регрутирање (види 9.2 Портал за настани), вие самите ги внесувате вашите податоци во соодветната онлајн формулар. Од безбедносни причини, ќе ви испратиме порака за потврда по вашата онлајн регистрација. Во случај на аплицирање преку е-пошта, ги собираме сите релевантни податоци во нашиот систем за регрутирање и ги поставуваме вашите документи, вклучувајќи ги и личните податоци на вашата е-пошта. Потоа, вашата е-пошта ќе биде избришана од нашето поштенско сандаче. Ако аплицирате во писмена форма, ние ги скенираме документите за апликација и ги поставуваме во нашиот систем за вработување. Откако податоците ќе бидат внесени во нашиот систем, ќе ги добиете вашите оригинални документи назад по пошта.

Правната основа за обработка на вашите лични податоци при користење на Job Profiler (види 9.4 Job Profiler) е чл. 6 став 1, точка f) од Општата регулатива за заштита на податоци (GDPR). Нашиот легитимен интерес е да ја најдеме вистинската професионална обука за вас во Deutsche Bahn.

Правна основа за активно пребарување кандидати (види 7. Active Sourcing) е нашиот главен легитимен интерес во смисла на чл. 6 став 1, точка f) од GDPR за контакт со луѓе кои би можеле да бидат заинтересирани за нашите понуди за работа.

Правната основа за проверка на личната соодветност е § 26 ст. 1 реченица 1 од BDSG, чл. 6 ст. 1, точка f) од GDPR и договор на Комитетот на портпаролите на внатрешната група. Нашиот законски интерес се состои од обврската за интегритет на вработените во дефинирани, издвоени функции со фокус на вршење високи раководни функции и потребата за намалување на ризикот за групацијата DB.

3. Кои податоци ги собираме како дел од вашата апликација? (Дополнување на Дел А, точка 2)

Како дел од вашата апликација, се обврзуваме да користиме само податоци кои потекнуваат директно и лично од вас.

Ова исто така може да вклучува податоци што ги доставувате онлајн за целите на професионално претставување (на пример, на социјалните мрежи). Ние не вршиме натамошни истражувања на вашата личност, на пример, со помош на онлајн пребарувачи. Вие нѐ информирате за дополнителни информации за вашата професионална кариера кои се достапни на интернет.

Ако во нашиот систем има повеќе од еден профил со иста адреса на е-пошта, податоците автоматски ќе се спојат. Постарите податоци ќе бидат препишани од поновите. Сите обезбедени/поставени прилози остануваат зачувани.

Како алтернатива на рачното внесување на вашите лични податоци или поставување на кратка биографија, исто така можете да го префрлите вашиот профил од социјалните мрежи (LinkedIn, XING, Seek, Viadeo).

Наведувањето на вашата возраст или датумот на раѓање е оправдано со фактот дека е предвидена минимална возраст за некои од нашите активности со закон. Ако сте државјанин надвор од ЕУ, ќе ви треба работна дозвола за Германија. Затоа во процесот на аплицирање ќе ве прашаме за вашата националност.

4. Кој ги обработува податоците од вашата апликација? (Дополнување на Дел А, точка 3)

Доколку вашата апликација ги исполнува условите да биде прегледана од страна на DB Zeitarbeit GmbH, посредникот за вработување во групацијата Deutsche Bahn, ние сепак ќе побараме ваша согласност пред какво било пренесување на вашите податоци.

Спроведуваме задолжителен онлајн тест како прв чекор во процесот на избор за стручна обука и двојни студиски програми.

За спроведување на онлајн постапката за тестирање, соработуваме со нашиот партнер со кој имаме склучено договор, Aon Assessment GmbH, Großer Burstah 18-32, 20457 Хамбург. Информациите потребни за спроведување на процедурата за онлајн тестирање (ID на апликантот, аплицирана позиција) ги доставуваме исклучиво на Aon Assessment GmbH за оваа цел.

За пополнување на некои позиции, потребно е претходно спроведување тест за медицинска и/или психолошка способност на компанијата. Давателите на услугите за вработување нѐ информираат по тестот во врска со соодветноста/погодноста за позиција. Ние не добиваме никакви информации за вашите лични резултати од испитувањето.

При изборот за одредена позиција и во понатамошниот процес на регрутирање, вашите документи за аплицирање ќе бидат споделени со лицето одговорно за пополнување на позицијата во соодветната компанија од групацијата.

Ако вашата апликација се разгледува за испитување во компанијата во секторот на DB Cargo, ние ќе ги обработиме вашите податоци со автоматска споредба со списоците за санкции на релевантните регулативи на ЕУ.

Ако аплицирате за работа за прекугранично регрутирање и прифатите да бидете земени предвид за други позиции, вашите податоци ќе бидат споделени со други компании на Deutsche Bahn, кои се со седиште во Германија, како што е алтернативното испитување. Во текот на процесот, вашите лични податоци можат да бидат проследени до следниве институции од правни и квалификациски причини: стопански комори, занаетчиски комори, власти на странци, центри за советување и проектот „Социјална и културна интеграција“. Можете да се спротивставите на обработката на вашите податоци во секое време. Горенаведените институции ќе бидат информирани за отповикувањето и од нив ќе биде побарано веднаш да ги избришат вашите податоци, доколку тоа не е во спротивност со сопствените обврски за складирање на институциите.

Ако аплицирате за позиција со цел да напишете докторска дисертација, вашите податоци ќе бидат споделени со одговорниот супервизор на колеџот или универзитетот (професор или претставник). Ова се однесува на биографијата и сертификатите или релевантниот препис од оценките. Исто така, ќе се одржи и интервју.

5. Бидете во контакт со нас/Bahn мрежа за поранешни вработени

Ако активно се согласувате со преносот на вашите лични податоци на други можни позиции во соодветната компанија или во други компании од групацијата (национални или меѓународни) (види Б4), можеме да ве поканиме да останете во контакт со нас на подолг рок во однос на професионалната ориентација.

Во овој случај, ние ви нудиме, на пример, по вашата апликација за одредена позиција или по вашето стажирање во DB, да продолжиме да ве информираме за соодветните работни понуди или актуелни теми поврзани со DB.

Ако дадете согласност, ќе ве прашаме за вашите претпочитани опции за влез (на пр., регион, област на апликација, тип на влез) и вашата достапност. Понатаму, активно одлучувате дали можеме да ве контактираме само со конкретни предлози за работа или дали сакате информации и за настани/саеми на DB во вашиот професионален контекст.

6. Кој ќе биде информиран за вашата апликација? (Дополнување на Дел А, точка 4)

Ако изберете „национален“, вашите податоци ќе бидат обработени во рамките на DB Group во Германија (со исклучок на DB Schenker Germany и DB Cargo единиците: DB Cargo BTT GmbH, Mitteldeutsche Eisenbahn GmbH, RBH Logistics GmbH, TFG Transfracht Internationale Gesellschaft fürkehrde GmbH , DB Intermodal Services GmbH, Transa Spedtions GmbH и DB Cargo Logistics GmbH). Ако аплицирате за една од единиците на DB Cargo споменати овде, вашите податоци генерално нема да се споделуваат надвор од соодветната единица.

Ako izberete „nacionalen“, vašite podatoci ḱe bidat obraboteni vo ramkite na DB Group vo Germanija (so isklučok na DB Schenker Germany i DB Cargo edinicite: DB Cargo BTT GmbH, Mitteldeutsche Eisenbahn GmbH, RBH Logistics GmbH, TFG Transfracht Internationale Gesellschaft fürkehrde GmbH , DB Intermodal Services GmbH, Transa Spedtions GmbH i DB Cargo Logistics GmbH). Ako aplicirate za edna od edinicite na DB Cargo spomenati ovde, vašite podatoci generalno nema da se spodeluvaat nadvor od soodvetnata edinica.

Во случај на горенаведените DB Cargo единици кои го префрлаат процесот на аплицирање поврзан со работа на DB Group во Германија, регрутерите на DB Group во Германија имаат пристап и до вашите податоци за да го спроведат процесот.

Доколку аплицирате за позиција која вклучува менаџерска, чувствителна на интегритет и/или ризична функција и со цел да се провери вашата лична соодветност за оваа позиција, вашите лични податоци ќе бидат пренесени и на телата одговорни за проверка на вашата лична соодветност во Пренесена е DB Group. Доколку трансферот во трета земја е неопходен како дел од оваа проверка, стандардните клаузули на ЕУ за заштита на податоците се применуваат како соодветни гаранции.

7. Active Sourcing (Активно барање)

За целите на регрутирање, ние исто така активно бараме интересни профили на кандидати на социјалните мрежи, на форуми или во други слободно достапни извори на интернет. Како дел од ова активно пребарување кандидати, ние ги обработуваме само податоците објавени од самите лица (податоци за името, податоци за профилот, податоци за контакт доколку е применливо).

Најчесто ги контактираме кандидатите преку функцијата за пораки на соодветната мрежа. На кандидатите им нудиме лична размена (консултација) во која ги запознаваме со Deutsche Bahn, како и со можните позиции. Кандидатите можат сами да одлучат дали сакаат да аплицираат за некоја од позициите преку пристапот на порталот или на линкот обезбеден од наша страна. Алтернативно, можете исто така да останете во контакт со нас преку овој пристапен канал во однос на професионалната ориентација, без оглед на одредена апликација (види Б5). За оваа можност за понатамошен контакт, претходно ќе побараме ваша согласност.

Ако не одговорите на нашата покана да аплицирате за слободно работно место или да останете во контакт со нас, ние ќе ги избришеме вашите лични податоци најдоцна по четири месеци.

8. Кога ќе бидат избришани вашите лични податоци? (Дополнување на Дел А, точка 6)

Како дел од онлајн апликација за одредена позиција или учество во настан за регрутирање, како и складирање на вашите податоци за целите на подолгорочен контакт, можете сами да ги избришете вашите податоци и приложените прилози (на пример вашата кратка биографија) во секое време. Исто така, имате можност да побарате од нас да ги избришеме вашите податоци. Ако сакате вашиот профил на апликант веднаш да биде избришан, контактирајте ја адресата за контакт наведена под 1.

Нашиот стандарден период на бришење апликација е по завршување на постапката за аплицирање (одбивање или ангажирање се одвива од првиот работен ден) или четири месеци по завршувањето на настанот за регрутирање.

Ако сте ги избришале вашите податоци или сте побарале бришење како дел од апликација за стручна обука или двојна студиска програма, веднаш ќе го информираме нашиот партнер за онлајн тестот, Aon Assessment GmbH, со назнака дека вашите податоци мора веднаш да бидат избришани. Редовниот период на бришење во Aon Assessment GmbH е четири месеци од последниот пристап до онлајн тестот од страна на апликантот.

Ако сте учествувале во еден од нашите центри за оценување за нашите двојни студиски програми или нашата програма за практиканти, ние ќе го зачуваме вашиот резултат најмногу 12 месеци.

Автоматското бришење на вашиот профил на апликант/заинтересиран (онлајн корисничка сметка) во нашиот портал за кариера се одвива 4 месеци по бришењето на вашата последна апликација, под услов да не сте најавени на порталот за кариера оттогаш. Доколку сте се најавиле без да поднесете апликација, периодот на бришење од 4 месеци тече од моментот на последното најавување. Во двата случаи, ќе добиете е-пошта 14 дена пред да се избрише вашиот профил на апликант/заинтересиран (онлајн корисничка сметка), во која ќе ве информираме за претстојното бришење. Во оваа е-пошта, ние исто така ве информираме дека еднократната најава на вашиот профил на апликант/заинтересиран (онлајн корисничка сметка) е доволна за да се задржи активна и да се спречи бришење.

Ако ги чувате вашите податоци за долгорочен контакт (Б5), ќе ве контактираме на секои 12 месеци преку е-пошта за повторно да ја провериме вашата согласност. Ако не се согласувате за понатамошен контакт, вашиот профил на апликант/заинтересиран (онлајн корисничка сметка) ќе биде целосно избришан четири месеци по испраќањето на оваа е-пошта.

Податоците за кандидатите од постапката на активно пребарување (Active Sourcing), ќе бидат избришани по шест месеци од почетокот на процесот на пребарување, освен ако не се добие согласност од засегнатите лица за подоцнежна обработка.

9. Функции на порталот за кариера на DB

Функциите на порталот за кариера на DB се опишани подолу.

9.1 Контактирајте со регрутерите на Deutsche Bahn

Ви нудиме можност да нѐ контактирате директно на порталот за кариера. Можете да ја користите ставката на мени „Контакт“ на дното на веб-страницата за да отворите формулар за контакт за оваа намена. Со пополнување на поединечните полиња на формуларот, вашето барање ќе биде испратено директно до тимот за кариера на Deutsche Bahn преку е-пошта. Полињата означени со „*“ се задолжителни податоци што ни се потребни за да одговориме на вашето барање. Личните податоци што ни ги доставувате како дел од ова барање за контакт ќе се користат само за да одговориме на вашето барање или за воспоставување контакт и за придружната техничка администрација. Овие податоци нема да се користат за други цели или да се пренесуваат на трети лица. Ова исто така важи и за прашања кои пристигнуваат до нас преку адресите на е-пошта на тимот за кариера или службата за вработување. Вашето барање ќе биде избришано по обработката или на ваше барање, но најдоцна по шест месеци.

9.2. Портал за настани

На нашата страница за кариера, ви нудиме можност да го пребарувате порталот за настани за регрутирање што ве интересираат и да аплицирате за учество на нив. Учеството на настан за регрутирање може да резултира со конкретна опција за влез. Ако веќе имате пристап до одборот за работа, можете да го искористите ова за да се регистрирате на порталот за настани. Ако ова не е случајот, можете повторно да се регистрирате на порталот за настани. Ако аплицирате за учество на настан, можете активно да се согласите за пренос на вашите лични податоци на други релевантни тела и настани во соодветната компанија или во други компании од групацијата (национални или меѓународни). Ако не се согласувате или ја отповикате оваа согласност, тоа значи дека вашата апликација не може да се разгледува за други позиции или настани.

9.3 Споделување на работни места со некого

Ви нудиме можност да споделувате работни места или настани со пријатели или познаници, во нашата работна табла и на порталот за настани. Ако сакате да споделите работно место или настан, внесете го вашето име, адреса на е-пошта и адреса на е-пошта на примачот во делот за внесување. Следно, внесете наслов и порака до примачот. Во продолжение автоматски ќе се генерира е-пошта со вашата порака и линк до огласот за работа и се испраќа до примачот. Податоците внесени тука нема да бидат зачувани од наша страна.

9.4 Job Profiler

Со помош на Job Profiler, на корисниците им нудиме можност со краток тест да дознаат која стручна обука би им одговарала. Во ниту еден момент личните податоци на корисниците, вклучувајќи ги и резултатите, нема да бидат зачувани на серверите на Deutsche Bahn или на обработувачот на податоци и да бидат достапни на трети страни.

9.5. Бот за разговори

Опција за поддршка:на порталот за кариера, ви нудиме можност да контактирате со нас уште подиректно. На многу страници на порталот, ќе најдете мал круг со икона за разговор во долниот десен агол на екранот. Можете да комуницирате со нашиот бот за разговори 24/7 со кликнување на иконата. Во работното време, разговорот може да се предаде на колегите од тимот за кариера ако ботот за разговори нема соодветен одговор на вашите прашања. Ако имате конкретни прашања во врска со вашата апликација, контактирајте нѐ преку формуларот за контакт. Ако поставите прашање во врска со вашата апликација во разговорот, ние исто така ќе ве упатиме на формуларот за контакт. Изрично ве замолуваме да не внесувате никакви лични податоци во разговорот во оваа варијанта.

Варијанта на апликација:за повеќето од нашите позиции, можете да аплицирате и со помош на ботот за разговори. За да го направите ова, кликнете на копчето „Аплицирај сега“ во огласот за работа и изберете „Аплицирај преку ботот за разговори“. Ботот за разговори потоа автоматски ќе се отвори во режимот на апликација. Сите податоци внесени во ботот за разговори се зачувуваат директно во нашиот систем за вработување.

9.6. Список за следење работни места со функција за е-пошта

Порталот за кариера нуди можност работните места да се ставаат на листа за следење. За да го направите ова, кликнете на иконата за ѕвезда во огласот за работа. Позицијата потоа се складира локално на прелистувачот. Со бришење на кеш-меморијата на прелистувачот, означените позиции се бришат.

Ако корисникот одлучи да го испрати списокот за следење преку е-пошта, ова е овозможено со помош на формулар. Со внесување на адреса на е-пошта, списокот се испраќа до наведениот примач. Адресата на е-пошта се користи само за испраќање преку серверот за пошта на Deutsche Bahn AG и потоа се брише.

10. Социјални медиуми

10.1 Кои податоци ги собираме и како и зошто ги обработуваме вашите податоци?

Можете да нѐ најдете на различни социјални медиуми. На тој начин, сакаме да ви обезбедиме широка, мултимедијална понуда и да размениме идеи на теми кои се важни за вас. Покрај соодветниот даватле на услуги за социјална мрежа, ние исто така собираме и обработуваме лични податоци за корисниците на страниците за обожаватели. Со ова известување, исто така, ве информираме за тоа кои податоци ги собираме од вас на нашите страници на социјалните медиуми, како ги користиме и како можете да се спротивставите на користењето на податоците. Соодветните цели за обработка на податоци и категории на податоци може да се најдат во соодветната понуда подетално наведена подолу. Активностите кои ги спроведуваме на социјалните медиуми и кои подетално се објаснети подолу се засноваат на мерење на интересите согласно чл. 6 став 1 точка f) од GDPR.

10.1.1 Facebook

Ја претставуваме нашата компанија на Facebook на каналот DB Karriere (https://www.facebook.com/DBKarriere/). На овој канал ќе најдете увид во описот на работните профили на Deutsche Bahn, информации за слободни работни места и настани за регрутирање. Ако имате какви било прашања, нашиот тим е на располагање.

Facebook нуди широки можности за интеракција и мултимедијална презентација. При посета на нашата фан страница, Facebook Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Даблин, Ирска, ги собира, чува и обработува вашите лични податоци во согласност со нивната политика за приватност. Политиката за приватност може да се најде тука: https://de-de.facebook.com/policy.php

Покрај тоа, ние ги обработуваме податоците во многу ограничена мера:

Ја користиме услугата за статистика Facebook Insights со цел да ги дизајнираме нашите страници за да ги задоволат потребите и постојано да ги оптимизираме. Оваа услуга ја евидентира вашата активност на нашата страница и ни ја прави достапна во анонимна статистика. Ова ни дава увид во, меѓу другото, активноста на посетителите на нашата страница за обожаватели, прегледите на нашата страница, досегот на објавите (органски и платени содржини), прегледите и просечното времетраење на репродукцијата на видео, информации за тоа од кои земји и градови доаѓаат нашите посетители, како и статистика за полот, возраста и јазиците на нашите целни групи.

Не е возможно да се извлечат заклучоци за индивидуалните корисници, како и пристапот до индивидуалните кориснички профили од страна на администраторот.

Повеќе информации за Facebook Insights можете да најдете тука: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

Во однос на обработката на податоците на Insights, постои заедничка одговорност помеѓу Facebook и нас. Деталите за ова се регулирани во договорот за заедничка одговорност (Додаток за заеднички контролер), кој можете да го најдете тука: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Facebook Ireland им ги обезбедува на субјектите на податоци најбитните информации од додатокот за увид во страницата.

Може да не контактирате преку приватни пораки на Facebook. Ракувањето со приватни пораки на нашите платформи за социјални медиуми предвидува рачно да ги избришеме сите дијалози 1:1, чиј последен одговор бил пред повеќе од шест месеци, од каналите за социјални медиуми на DB Personalmarketing на крајот од секое тримесечие (краен рок 31.03., 30.06., 30.09., 31.12.).

10.1.2 Instagram

На каналот DB Karriere (https://www.instagram.com/dbkarriere/) ве водиме зад сцената на Deutsche Bahn: ќе откриете различни описи на работни места во Deutsche Bahn и ќе добивате информации за слободни работни места и настани за регрутирање. Исто така на Instagram, тимот на DB професионално се осврнува на прашањата и коментарите на корисниците и ги објавува најубавите слики и видеа од секојдневната работа на вработените во Deutsche Bahn.

Ако не посетите на Instagram, личните податоци ќе бидат зачувани и обработени од Facebook Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Даблин, Ирска, како давател на услуги на Instagram во согласност со политиката за приватност на Instagram. Политиката за приватност може да се најде тука: https://help.instagram.com/519522125107875

Покрај тоа, ние ги обработуваме податоците во многу ограничена мера:

За потребите на дизајнот и континуираната оптимизација на нашите страници, ја користиме услугата за статистика Instagram Insights. Оваа услуга ја евидентира вашата активност на нашата страница и ни ја прави достапна во анонимна статистика. Ова ни дава увид во, меѓу другото, активноста на посетителите на нашата страница за обожаватели, прегледите на нашата страница, досегот на објавите (органски и платени содржини), прегледите и просечното времетраење на репродукцијата на видео, информации за тоа од кои земји и градови доаѓаат нашите посетители, како и статистика за полот, возраста и јазиците на нашите целни групи.

Не е возможно да се извлечат заклучоци за индивидуалните корисници, како и пристапот до индивидуалните кориснички профили од страна на администраторот.

Може да не контактирате преку приватни пораки на Instagram. Ракувањето со приватни пораки на нашите платформи за социјални медиуми предвидува рачно да ги избришеме сите дијалози 1:1, чиј последен одговор бил пред повеќе од шест месеци, од каналите за социјални медиуми на DB Personalmarketing на крајот од секое тримесечие (краен рок 31.03., 30.06., 30.09., 31.12.).

За рекламни кампањи, нашите вработени можат да користат и таканаречени филтри за објавување уредена содржина од базата на податоци.

10.1.3 Twitter

На каналот DBKarriere (https://twitter.com/DBKarriere) ќе најдете увид во работните профили на Deutsche Bahn, информации за слободни работни места и настани за регрутирање. Ако имате какви било прашања, нашиот тим е на располагање.

Ако ги посетите нашите канали на Twitter, Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA, како оператор на Twitter, ги складира и обработува личните податоци до степенот опишан во политиката за приватност. Политиката за приватност може да се најде тука: https://twitter.com/de/privacy

За потребите на дизајнот и континуираната оптимизација на нашите страници, ја користиме статистичката услуга Twitter Analytics. Оваа услуга ја евидентира вашата активност на нашата страница и ни обезбедува статистика. Ова ни дава увид, меѓу другото, за интеракциите на нашите претплатници, посетите на нашата страница, опсегот на објави, информации за активноста на нашите претплатници, како и информации за земјите и градовите од кои доаѓаат нашите посетители и статистички податоци за полот, возрасните структури, давателите и интересите (збирни) на нашите посетители. Заклучоците за индивидуалните корисници, како и пристапот до индивидуалните кориснички профили од страна на администраторот не се можни (освен за месечна евалуација на најголеми следачи и најпопуларни споменувања).

Може да не контактирате преку приватни пораки на Twitter. Ракувањето со приватни пораки на нашите платформи за социјални медиуми предвидува рачно да ги избришеме сите дијалози 1:1, чиј последен одговор бил пред повеќе од шест месеци, од каналите за социјални медиуми на DB Personalmarketing на крајот од секое тримесечие (краен рок 31.03., 30.06., 30.09., 31.12.).

10.1.4 YouTube

Каналот Deutsche Bahn Karriere (https://www.youtube.com/user/DBKarriere) презентира видеа кои даваат увид во описот на работните места и различните деловни области на Deutsche Bahn, како и совети за аплицирање. Тимот на DB професионално се осврнува на прашањата и коментарите на корисниците на YouTube.

Личните податоци ги складира и обработува Google LLC („Google“), Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САД, како оператор на Youtube, во согласност со политиката за приватност на Google. Политиката за приватност може да се најде тука: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en

Освен тоа, ние генерално не обработуваме никакви лични податоци.

10.1.5 Snapchat

На овој канал ќе најдете увид во описот на работните места во Deutsche Bahn, информации за слободни работни места и настани за регрутирање. Тимот на DB професионално се осврнува на прашањата и коментарите на корисниците на Snapchat.

Ако го посетите нашиот канал, Snap Inc., 63 Market Street, Venice, CA, USA, како оператор на Snapchat, обработува лични податоци во согласност со Политиката за приватност на Snapchat. Таа може да се најде тука: https://www.snap.com/de-DE/privacy/privacy-policy/.

Обработката на податоците не се одвива од наша страна. Личните податоци се снимки (фотографии) испратени до нашиот канал од други корисници на Snapchat за време на настанот. Со испраќање на снимки до нас, корисниците се согласуваат дека снимките може да бидат споделени на нашиот канал. Снимките испратени на нашата сметка се бришат по 24 часа и потоа веќе не се достапни.

10.1.6 LinkedIn

На каналот на Deutsche Bahn (https://www.linkedin.com/company/deutschebahn/) ќе најдете увид во проектите на Deutsche Bahn, информации за слободни работни места и настани за регрутирање. Ако имате какви било прашања, нашиот тим е на располагање. Ние исто така го користиме каналот, како што е објаснето подетално во Дел Б бр. 6 од оваа Политика за приватност, за активно пребарување на кандидати.

Посетете ги нашите канали на LinkedIn, каде што операторот на LinkedIn, LinkedIn Ireland Unlimited Company, со седиште на Wilton Place, Даблин 2, Ирска, ги чува и обработува личните податоци во степен опишан во политиката за приватност. Политиката за приватност може да се најде тука: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy

Покрај тоа, ние ги обработуваме податоците во многу ограничена мера:

За потребите на дизајнот и континуираната оптимизација на нашите страници, ја користиме услугата за статистика LinkedIn Insights Оваа услуга ја евидентира вашата активност на нашата страница и ни ја прави достапна во анонимна статистика. Ова ни дава информации за прегледите на страниците, опсегот на објавите (како органски, така и платени содржини), интеракции на објавите, видеопрегледите, информациите за тоа од кои земји и градови доаѓаат нашите посетители, како и статистика за полот, возраста и јазикот на нашите целни групи.

Не е возможно да се извлечат заклучоци за индивидуалните корисници, како и пристапот до индивидуалните кориснички профили од страна на администраторот.

10.1.7 Xing

На каналот на Deutsche Bahn (https://www.xing.com/companies/deutschebahn/) ќе најдете увид во проектите на Deutsche Bahn, информации за слободни работни места и настани за регрутирање. Ако имате какви било прашања, нашиот тим е на располагање. Ние исто така го користиме каналот, како што е објаснето подетално во Дел Б бр. 6 од оваа Политика за приватност, за активно пребарување на кандидати.

Посетете ги нашите канали на Xing, каде што операторот на Xing, Xing SE, со седиште на Dammtorstraße 30, 20354 Хамбург, ги чува и обработува личните податоци во обемот опишан во политиката за приватност. Политиката за приватност може да се најде тука: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Покрај тоа, ние ги обработуваме податоците во многу ограничена мера:

За потребите на дизајнот и континуираната оптимизација на нашите страници, ја користиме услугата за статистика „Xing Statistics“. Податоците од анализите на Xing се оценуваат анонимно, така што не може да се извлечат заклучоци за индивидуалните корисници. Пристапот до индивидуалните кориснички профили од страна на администраторот не е возможен. Оваа услуга ја евидентира вашата активност на нашата страница и ни ја прави достапна во анонимна статистика. Ова ни овозможува да добиеме увид, меѓу другото, во прегледите на страниците, следбениците, интеракции на објавите, од кои земји и градови доаѓаат нашите посетители, како и статистика за полот, возраста и јазиците и индустриите на нашите целни групи.

Не е возможно да се извлечат заклучоци за индивидуалните корисници, како и пристапот до индивидуалните кориснички профили од страна на администраторот.

10.1.8 TikTok

Маркетинг персоналот на Deutsche Bahn AG рекламира на TikTok за целна група помеѓу 16 и 24 години, со цел да ги заинтересира за работните понуди и програмите за обука.

Ако кликнете на една од овие реклами на TikTok, ќе бидете насочени кон одредени делови во порталот за кариера. Ние ги броиме заинтересираните лица кои го кликнале соодветниот оглас, за да го измериме успехот на рекламната активност. Ова броење е анонимно и не дозволува да се извлечат никакви заклучоци за вашата личност.

Исто така, добиваме збирни статистички податоци за испорака на реклами на TikTok. Врз основа на судската пракса на Европскиот суд на правдата, за прецизирање на целната група преку TikTok Ad Manager, може да се претпостави дека постои заедничка одговорност помеѓу Deutsche Bahn AG и TikTok во однос на собирањето и анализирањето на податоците поврзани со реклама на TikTok. Во таа насока се склучува договор за заедничка контрола со TikTok согласно чл. 26 ст. 2 од GDPR, кој ги регулира деталите за заедничка одговорност и кој можете да го најдете тука (види „Специфични услови за јурисдикција“, од 2 септември 2022 година https://ads.tiktok.com/i18n/official/policy/jurisdiction-specific-terms, Дел Б 1, ставови 3 и 4).

Како корисник на TikTok тука можете да контролирате до кој степен сакате да добивате персонализирано рекламирање на TikTok.

На TikTok, TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ирска, ги собира, чува и обработува вашите лични податоци во согласност со својата политика за приватност. Политиката за приватност може да се најде тука.

10.1.9 Веб апликација за зголемена реалност (AR).

Го користиме давателот на услуги VRketing GmbH, Münchner Str. 36, 01187 Дрезден, Германија, за прикажување на таканаречените AR искуства за нашите корисници користејќи ја технологијата на компанијата 8th Wall Inc. со седиште во Пало Алто, Калифорнија, САД. Ова бара пристап до камерата на вашиот краен кориснички уред. Вашиот уред за краен корисник ќе ја добие вашата согласност однапред, освен ако генерално не сте дозволиле пристап до камерата. Сликите од видеото од камерата нема да го напуштат вашиот уред на краен корисник. Ако одбиете пристап, нема да можете да ја користите услугата AR.

Ве молиме информирајте се за обработката на вашите лични податоци од страна на 8th Wall Inc. на https://www.8thwall.com/privacy.

10.2 Дали податоците ќе бидат споделени?

Како по правило, обезбедувањето на нашата понуда бара вклучување на обработувачи кои добиваат упатства од нас, како што се операторите на центри за податоци или други вклучени страни.

Надворешните даватели на услуги кои обработуваат податоци во наше име се внимателно избрани од нас и се обврзани со строги договорни обврски. Давателите на услуги работат според нашите упатства, кои се обезбедени со строги договорни прописи, со технички и организациски мерки и со дополнителни контроли.

Во спротивно, вашите податоци ќе бидат пренесени само ако сте ни дале експлицитна согласност за тоа или врз основа на законска регулатива.

Социјални медиуми

Би сакале да истакнеме дека за време на обработката на податоците, корисничките податоци на Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, LinkedIn и Xing можат да се обработуваат надвор од областа на Европската унија. Ова може да резултира со ризици за корисниците, бидејќи, на пример, спроведувањето на правата на корисниците може да биде отежнато. За детали, погледнете ги изјавите за приватност на Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, LinkedIn и Xing.

Ние не пренесуваме податоци до трети земји надвор од ЕУ/ЕЕО или до меѓународна организација, освен ако не постојат соодветни гаранции. Тие ги вклучуваат стандардните договорни клаузули на ЕУ и одлуката за адекватност на Комисијата на ЕУ.

11. Технички информации за порталот за кариера (https://db.jobs/de-de) (дополнување на Дел В)

11.1 Дополнителни информации за употребата на колачиња (дополнување на Дел В, точка 2)

Колачињата за сесија не можат да се деактивираат затоа што се потребни за користење на оваа веб-страница.

Колачето JSESSIONID се користи како идентификациона карактеристика во апликациите на протоколи без состојба со цел да се препознаат неколку поврзани барања од клиентот и да се доделат на сесија. Ова колаче содржи долга алфанумеричка идентификација, која исто така е зачувана на серверот. Ако двете ID се совпаѓаат, клиентот може да испрати барања до серверот. Сесијата и колачето се уништуваат веднаш штом страницата се затвори.

11.2 Дополнителни информации за користењето на YouTube (дополнување на Дел В, Дел 4)

Ние сме заинтересирани да ви обезбедиме широк спектар на мултимедијални информации. Видеата зачувани на YouTube се вградени на нашата веб-страница. Правната основа за ова е чл. 6 ст. 1 точка f) од GDPR. Овозможуваме поврзување само со YouTube. YouTube е услуга обезбедена од Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САД.

За сите видеа на YouTube на нашата веб-страница се активира т.н. „проширен режим за заштита на податоците“. Овој проширен режим за заштита на податоците е обезбеден од YouTube и гарантира дека YouTube не чува колачиња со лични податоци на вашиот компјутер. При пристапување на веб-страницата и вградување на видеата, се пренесува IP-адресата. Ова не може да биде поврзано со вас, освен ако не сте најавени на YouTube или друга услуга на Google пред да ја посетите страницата или ако сте постојано најавени.

Штом почнете да репродуцирате вградено видео со кликнување на него, YouTube зачувува само колачиња на вашиот компјутер што не содржат никакви лични податоци благодарение на продолжениот режим за заштита на податоците. Овие колачиња може да се спречат со соодветни поставки и екстензии на прелистувачот. YouTube поставува колаче за сесија кое се брише откако ќе го затворите прелистувачот.

Дополнителни информации за интеграцијата на видеата на YouTube може да се најдат на страницата за информации на YouTube на: https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=en

11.3 Интеграција на Google Maps

Ние вклучуваме содржина од Google Maps на нашата веб-страница. Во основната поставка, оваа услуга е неактивна за нас, но можете да ја активирате.

Со кликнување на линкот за прикажување на мапата („Активирај ја мапата“), ќе се поврзете на Google Maps. Притоа, пренесувате лични податоци (најмалку вашата IP-адреса) на Google. Потоа ќе ја видите надворешната содржина. Google е единствено одговорен за поврзаната обработка на податоците. Немаме никакво знаење или влијание врз тоа кои други податоци се обработуваат. Компанијата која ја обезбедува услугата во Европската унија, Европската економска област и Швајцарија е Google Ireland Limited, компанија основана и управувана според законите на Ирска (регистарски број: 368047) со регистрирано седиште во Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирска.

Дополнителни информации за заштита на податоците на Google може да се најдат тука: https://policies.google.com/privacy.

11.4 Интеграција на Spotify

Таканаречените графички контроли од Spotify се интегрирани на нашата веб-страница со цел да ви понудиме тематски релевантни DB поткасти.

Ако активирате таква графичка контрола со кликнување, вашиот прелистувач воспоставува директна врска со Spotify и содржината се пренесува директно од Spotify до вашиот прелистувач.

Притоа, пренесувате лични податоци (најмалку вашата IP адреса) на Spotify. Spotify е единствено одговорен за поврзаната обработка на податоците. Немаме никакво знаење или влијание врз тоа кои други податоци се обработуваат. Компанијата која ја обезбедува услугата во Европската унија, Европската економска област и Швајцарија е Spotify AB, Regeringsgatan 19, 111 53 Stockholm, Sweden.

Дополнителни информации за заштита на податоците во Spotify може да се најдат тука: https://www.spotify.com/legal/privacy-policy/.

11.5 Што се случува со линковите до надворешни страници?

Ако кликнете на линк до надворешна страница, се движите надвор од порталот за кариера. Според тоа, Deutsche Bahn AG не е одговорен за содржината, услугите или производите понудени на поврзаната веб-локација, ниту за заштитата на податоците и техничката безбедност на поврзаната веб-локација.

12. Права на субјектите на податоци

Имате право да побарате информации за личните податоци зачувани за вас во секое време. Исто така, имате право да побарате корекција на неточни лични податоци што се однесуваат на вас, вклучително и пополнување на нецелосни податоци, доколку е потребно во форма на дополнителна изјава. Покрај тоа, имате право да побарате бришење на личните податоци зачувани за вас. Ако законските одредби, на пр., обврските за задржување, не дозволуваат бришење, вашите податоци наместо тоа ќе бидат ограничени во обработката (т.е. блокирани), така што тие ќе бидат достапни само заради почитување на задолжителните законски прописи. Покрај тоа, имате право да побарате ограничување на обработката (блокирање) на вашите податоци. Во однос на личните податоци што сте ни ги дале и што ги обработуваме користејќи автоматски постапки врз основа на согласност или договор, имате право да побарате пренос на овие податоци до вас или, ако е применливо, до трета страна назначена од вас. Можете да се спротивставите на обработката на податоците врз основа на вашата конкретна ситуација, ако обработката на податоците се заснова на нашите најважни легитимни интереси или е неопходна за извршување на јавна задача. Ако обработката на податоците се заснова на ваша согласност, имате право да ја повлечете согласноста во секое време. Исто така, имате право да поднесете жалба до надзорниот орган. Надзорниот орган одговорен за Deutsche Bahn AG е:

Берлински комесар за заштита на податоци и слобода на информации, Alt-Moabit 59-61, 10555 Берлин, е-пошта: mailbox@datenschutz-berlin.de..

За да ги остварите вашите права како субјект на податоци, доволно е да испратите писмо по пошта или е-пошта до одделот за вработување на адресата спомената во Дел Б бр. 1.

Користете ја оваа контакт адреса и ако сакате да ја отповикате вашата согласност за алтернативен преглед за други соодветни позиции во групацијата или за меѓународна видливост на вашиот профил/апликација.

Не користете ги горенаведените податоци за контакт за да ни ја испратите вашата апликација. Ако имате потешкотии со онлајн апликацијата, контактирајте со нас преку формуларот за контакт, до кој можете да пристапите преку ставката од мени „Контакт“.

Во однос на обработката на податоците на социјалните мрежи, препорачуваме директно да контактирате со соодветната социјална мрежа за барања за информации или други прашања во врска со корисничките права, како што е барање за бришење, бидејќи само Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Snapchat, LinkedIn, Xing имаат целосен пристап до вашите кориснички податоци. Ако не сакате веќе да се извршуваат овие обработки на податоци, можете да ги искористите функциите „Не ми се допаѓа повеќе оваа страница" и/или „Не сакам повеќе да ја следам оваа страница" за да го прекинете поврзувањето на вашиот кориснички профил со нашата страница.

Facebook ја презема примарната одговорност за обработка на лични податоци преку услугата Insights што ја нуди Facebook. Ова се однесува на обработката на податоците на Insights и спроведувањето на правата на субјектите на податоци. Затоа, контактирајте директно со Facebook во врска со сите обврски според GDPR во однос на обработката на податоците на Insights. Сите прашања што ќе ги добиеме во врска со ова ќе ги проследиме до Facebook.

Дел В – Технички податоци

Од технички причини, одредени податоци мора да се собираат и чуваат при посета на оваа веб-страница. Следниве податоци се собираат без ваша интервенција и се чуваат додека не се избришат автоматски по 10 дена:

IP-адреса на компјутерот што пребарува,

датум и време на пристап,

име и URL на преземената датотека,

веб-страница од која е пристапено (URL на упатувачот),

прелистувачот и доколку е применливо, оперативниот систем на вашиот компјутер.

1. Како се пренесуваат вашите лични податоци?

Интернет серверите на нашиот провајдер ги исполнуваат тековните безбедносни стандарди. Ние се обидуваме да ги заштитиме вашите лични податоци од губење, злоупотреба, неовластен пристап, откривање, модификација и бришење. Преносот на вашите лични податоци на серверите се врши во согласност со безбедносните стандарди на методот TLS.

2. Што е колаче?

2.1. Што е колаче?

Колачињата се мали текстуални датотеки во кои може да се чуваат лични податоци. Користењето на колачиња при посета на една страница може да им овозможи на истите да го поврзат корисникот со страницата. Колачињата помагаат да се олесни користењето на веб-страниците за корисниците.

Ние правиме разлика помеѓу колачињата кои се неопходни за техничките функции на веб-страницата и оние колачиња кои не се неопходни за техничката функција на веб-страницата. Би сакале да ви дадеме можност да донесете информирана одлука за или против употребата на колачиња кои не се неопходни за техничките функции на веб-страницата. Сепак, користењето на веб-страницата останува возможно во целост.

2.2. Како се користат колачињата?

Овде ве информираме за видот и степенот на употреба на колачиња на нашата веб-страница.

Користењето на порталот за кариера и системот за апликанти е генерално можно без колачиња кои не служат за технички цели. Можете да го спречите следењето на колачињата во вашиот прелистувач (не следи, листа за заштита од следење) или да го забраните складирањето на колачиња од трети страни. Исто така, препорачуваме редовно да ги проверувате зачуваните колачиња, освен ако не се изрично побарани.

Забелешка: ако се избришат сите колачиња, ќе се избришат и сите поставени колачиња за приговор (колачиња за откажување), така што ќе мора повторно да ги примените сите пријавени приговори.

Колачиња кои се строго неопходни за користење на сајтот:

Колачињата за сесија не можат да се деактивираат затоа што се потребни за користење на оваа веб-страница.

„PHPSESSID Cookie“ и „ScustomPortal-[...] Cookie“ се користат од страна на платформата во протоколи без состојба како критериуми за идентификација со цел да се препознаат повеќе поврзани барања од клиент и да се доделат на истата сесија. Овие колачиња содржат долг алфанумерички идентификатор, кој исто така е зачуван на серверот. Ако двете ID се совпаѓаат, на клиентот му е дозволено да испрати барање до серверот. Сесијата и колачето се уништуваат кога страницата ќе се затвори.

3. Употреба на Adobe Analytics

Adobe Analytics

Оваа веб-страница користи Adobe Analytics, услуга за веб-аналитика обезбедена од Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Dublin 24, Ireland) („Adobe“), за анализа и редовно подобрување на употребата на веб-страницата. Преку добиените статистички податоци, можеме да ја подобриме нашата понуда и да ја направиме поинтересна за вас како корисник. Adobe Analytics користи колачиња со времетраење од 24 месеци, кои се складираат на вашиот компјутер и овозможуваат анализа на користењето на веб-страницата од ваша страна.

Информациите генерирани од колачето се пренесуваат на Adobe сервер во САД и се складираат таму. Бидејќи оваа веб-страница активира постапка за анонимизирање на вашата IP адреса, вашата IP адреса ќе биде претходно скратена. Adobe ќе ги користи овие информации за да ја анализира вашата употреба на веб-страницата за нас, за да создаде извештаи за активностите на веб-страницата и да ни обезбеди дополнителни услуги поврзани со користењето на веб-страницата и интернетот. На овој начин, можеме да видиме кои делови и текстови на нашата страница се читаат и колку често се користат и дали дизајнот на нашата страница има влијание врз степенот на употреба. Преку добиените статистички податоци, можеме да ја подобриме нашата понуда и да ја направиме поинтересна за вас како корисник. Записите во полињата за формулари што се направени за време на процесот на апликација не се оценуваат со Adobe Analytics.

Овие податоци ни се пренесуваат од Adobe исклучиво како кумулативни податоци кои ја претставуваат општата употреба на веб-страницата. Податоците што ги добиваме од Adobe не се лично препознатливи или следени за ниту едно лице.

Правната основа за користење на Adobe Analytics е чл. 6 став 1, реченица 1 точка f) од GDPR.

Можете да се спротивставите на креирањето на корисничките профили опишани погоре во секое време. Постојат неколку начини да го направите ова:

1.) Еден начин да се спротивставите на веб-анализата од страна на Adobe Analytics е да поставите колаче за откажување, кое му наредува на Adobe да не ги чува или користи вашите податоци за целите на веб-анализата. Имајте предвид дека со ова решение, веб-анализата нема да се одвива сè додека колачето за откажување е зачувано од прелистувачот. Ако сакате да го поставите колачето за откажување сега, кликнете тука: http://www.adobe.com/en/privacy/opt-out.html

2.) Исто така, можете да го спречите складирањето на колачиња што се користат за профилирање со соодветно поставување на софтверот на вашиот прелистувач.

Имајте предвид дека ако ги избришете колачињата на вашиот уред, колачето за откажување исто така ќе биде избришано, па затоа треба повторно да го искористите вашиот приговор.

Adobe Test & Target

Ние го користиме софтверот Test & Target од Adobe. Ова ни овозможува да работиме на две различни верзии на оваа веб-страница. За таа цел, софтверот нуди и изменета верзија (на пр., со различна содржина, структура и дизајн) во споредба со оригиналната верзија на оваа веб-страница. Со споредување на употребата на двете варијанти, тогаш може да се утврди која презентација ја претпочитаат посетителите на нашата веб-страница. За повеќе информации за функциите на Adobe Test & Target, одете на: https://business.adobe.com/products/target/adobe-target.html.

Во никој случај Adobe Test & Target нема да ги чува и обработува личните податоци, како што е целосна IP-адреса, преку оваа веб-страница. Се обработуваат само такви податоци кои не дозволуваат да се извлечат заклучоци за поединечни лица. Однесувањето при користење е прикажано кумулативно со користење на квантитативни методи. Adobe користи „Session-Cookies“ (колачиња за сесија) и „Permanent Cookies“ (постојани колачиња). Првите се чуваат само привремено за времетраењето на вашата употреба на оваа веб-страница. „Permanent Cookies“ се користат за снимање податоци за посетителите кои постојано пристапуваат до оваа веб-страница.

Можете да го најдете известувањето за приватност на Adobe Test & Target тука: https://marketing.adobe.com/resources/help/en_US/target/ov/c_privacy.html

Имате можност да го деактивирате Adobe Test & Target на оваа веб-страница со тоа што ќе се откажете тука: https://dbsystelentities.d3.sc.omtrdc.net/optout.html.

4. Користење на YouTube

Ние сме заинтересирани да ви обезбедиме широк спектар на мултимедијални информации. Видеата зачувани на YouTube се вградени на нашата веб-страница. Овозможуваме поврзување само со YouTube. YouTube е услуга обезбедена од Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САД.

За сите видеа на YouTube на нашата веб-страница се активира т.н. „проширен режим за заштита на податоците“. Овој проширен режим за заштита на податоците е обезбеден од YouTube и гарантира дека YouTube не чува колачиња со лични податоци на вашиот компјутер. При пристапување на веб-страницата и вградување на видеата, се пренесува IP-адресата. Ова не може да биде поврзано со вас, освен ако не сте најавени на YouTube или друга услуга на Google пред да ја посетите страницата или ако сте постојано најавени.

Штом почнете да репродуцирате вградено видео со кликнување на него, YouTube зачувува само колачиња на вашиот компјутер што не содржат никакви лични податоци благодарение на продолжениот режим за заштита на податоците. Овие колачиња може да се спречат со соодветни поставки и екстензии на прелистувачот. YouTube поставува колаче за сесија кое се брише откако ќе го затворите прелистувачот.

Дополнителни информации за интеграцијата на видеата на YouTube може да се најдат на страницата за информации на YouTube на: https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=en

Дополнителни својства

Информации за заштитата на податоците на порталот за добредојде на платформата за приклучување може да се најдат тука: https://www.deutschebahn.com/de/datenschutzhinweise_willkommensportal-6880046

* Сите подружници на Deutsche Bahn AG припаѓаат на Deutsche Bahn.

** Заради подобра читливост, истовремената употреба на различни родови формулации не е дозволена. Сепак, сите описи се однесуваат на сите полови.