Deklarata e Mbrojtjes së të Dhënave Personale

Impressum

Deklarata e Mbrojtjes së të Dhënave Personale Gjermanisht

DB AG (e vlefshme vetëm për aplikime në Gjermani.)

Artikel: Deklarata e Mbrojtjes së të Dhënave Personale

Mbrojtja e të dhënave personale për aplikantët dhe të punësuarit e rinj

Ju falënderojmë për vizitën në faqen tonë të internetit. Gëzohemi që interesoheni për Deutsche Bahn (AG) si punëdhënësi juaj i mundshëm. Për ne është shume e rëndësishme mbrojtja e të dhënave personale të aplikantëve**, punonjësve dhe të gjithë palëve të treta të lidhura me ne.

Gjatë përpunimit të të dhënave personale Deutsche Bahn respekton përcaktimet aktuale ligjore për mbrojtjen dhe sigurinë e të dhënave personale në vendet përkatëse si dhe përcaktimet tona të brendshme në lidhje me mbrojtjen e të dhënave personale.

Kjo deklaratë për mbrojtjen e të dhënave personale përmban informacione, se si Deutsche Bahn trajton të dhënat personale, të cilat merren nga faqja me vende vakante të Deutsche Bahn ose qe ju ia keni dërguar Deutsche Bahn me anë të aplikimit tuaj dhe sqaron ecurinë me të dhënat tuaja personale gjatë procesit të aplikimit.

Për një strukturim më të mirë kjo deklaratë për mbrojtjen e të dhënave personale është ndarë në tre pjesë: Pjesa A përmban informacione të përgjithshme, të cilat prekin të gjitha filialet e Deutsche Bahn që përdorin këto faqe interneti për proceset e tyre aplikimit. Veçoritë sipas shtetit apo kompanisë në lidhje me çështjen e mbrojtjes së të dhënave personale sqarohen në pjesën B. Pjesa C jep informacione në lidhje me pjesën teknike.

Pjesa A - Informacionet të përgjithshme

1. Cili është qëllimi i nxjerrjes së të dhënave personale?

Deutsche Bahn i nevojiten të dhënat tuaja personale për të përpunuar aplikimin tuaj. Të dhënat, të cilat na i jepni gjatë procesit të aplikimit, përdoren dhe përpunohen vetëm me qëllimin për të zgjedhur aplikantët. Për përpunimin e të aplikimit tuaj përdorim vetëm ato informacione, të cilat na i keni dërguar në mënyrë direkte. Këtu bëjnë pjesë edhe informacionet, të cilat janë dhënë në rrjete online për karrierë apo në portale të tjera pune.

Përveç kësaj qëllimi ynë është që ta bëjmë këtë proces sa më të lehtë për ju. Ne gjithashtu shqyrtojmë me kënaqësi aplikimin tuaj për vende të tjera vakante në filialet tona. Në këtë rast ne ju kontaktojmë dhe ju ftojmë të aplikoni për një vend tjetër vakant, nëse profili juaj përshtatet. Më pas e vendosni ju, nëse dëshironi të aplikoni ose jo.

2. Cilat të dhëna personale mbledhim ne?

Ne mbledhim të dhënat tuaja personale që janë të rëndësishme për procesin e aplikimit ose që ju na jepni gjatë procesit të aplikimit (përfshirë këtu, për shembull, mbiemrin, emrin, adresën, postën elektronike, pozicionin për të cilin po aplikoni dhe informacione rreth aplikimit tuaj personal). Për të gjykuar aplikimin tuaj në mënyrë sa më të kujdesshme, ndoshta do të na duhen të dhëna shtesë p.sh. të dhëna për karrierën tuaj të deritanishme profesionale.

Ne gjithashtu mund të pyesim për preferencat tuaja (p.sh. në lidhje me vendndodhjet dhe grupet e punës që janë me interes për ju) në mënyrë që të mund t'ju konsiderojmë për punë të tjera të përshtatshme.

Nëse ka më shumë se një profil tuajin me të njëjtën adresë emaili në sistemin tonë, të dhënat do të bashkohen automatikisht. Të dhënat më të vjetra do të mbishkruhen nga më të rejat. Të gjitha dokumentet e bashkëngjitura të vendosura në dispozicion apo të ngarkuara mbeten të ruajtura.

Në rastin e një aplikimi online, futni të dhënat tuaja personale në formularët online dhe ngarkoni dokumentet përkatëse. Për aplikimet përmes kanaleve të tjera, ne mbledhim informacionin përkatës nga aplikacioni juaj dhe i ruajmë dokumentet tuaja të aplikimit në sistemin tonë.

3. Kush i përpunon informacionet e aplikimit tuaj?

Për shkak të strukturës organizative të Deutsche Bahn dhe në varësi të kanalit të aplikimit që keni zgjedhur, aplikimi juaj mund të përpunohet nga zyra të ndryshme. Në çdo rast, të dhënat tuaja personale do të përpunohen vetëm nga kompania përgjegjëse për shpalljen e vendit vakant dhe, nëse është e nevojshme, nga ofruesit e shërbimeve të cilët janë të angazhuar kontraktualisht dhe të detyruar ligjërisht të respektojnë rregulloret përkatëse për mbrojtjen e të dhënave.

Si një aplikant i jashtëm, ju mund të pranoni në mënyrë aktive transferimin e të dhënave tuaja personale për vende të tjera të mundshme vakante në kompanitë përkatëse ose në grupe të tjera (kombëtare ose ndërkombëtare) kur aplikoni në internet për një vend pune specifik ose për të marrë pjesë në një aktivitete rekrutimi. Nëse nuk aprovoni ose revokoni këtë aprovim, si pasojë, aplikimi juaj nuk do te merret në konsideratë për vende të tjera vakante. Nëse keni aplikuar me email ose me anë të postës, ne do t'ju informojmë në konfirmimin e mbërritjes së aplikimit se do të dëshironim të krahasonim aplikimin tuaj me ofertat e tjera të punës në kompaninë përkatëse ose në kompani të tjera të grupit. Ju lutemi të na informoni, nëse jeni dakord me këtë gjë. Para çdo transferimi të të dhënave tuaja personale, ne do t'ju kontaktojmë dhe do të marrim përsëri pëlqimin tuaj të shprehur. Ju mund ta revokoni pëlqimin tuaj për transferimin në çdo kohë me email ose postë në adresën e dhënë në pjesën B paragrafi 1. Revokimi i pëlqimit për transferimin e aplikimit ka si pasojë që të mos bëhet shqyrtimi i mëtejshëm i aplikimit për pozicione të tjera.

4. Kush informohet për aplikimin tuaj?

Të dhënat tuaja personale do të trajtohen si rreptësisht konfidenciale dhe do të vihen në dispozicion vetëm për personat përgjegjës të përfshirë në procesin e aplikimit dhe kontraktorët që ofrojnë shërbimet e nevojshme për procesin e përzgjedhjes (p.sh. ofruesit e testeve online). Detaje për kontraktorët në nivel vendi apo kompanie gjeni në pjesën B.

Nëse jeni kandidat për punësim, përdorimi ose kalimi i mëvonshëm i informacionit tuaj personal do të kufizohet vetëm për qëllime të lidhura me punësimin dhe për ata që kanë nevojë të jenë në dijeni të tij në kuadër punësimit. Kjo vlen edhe për informacionin që u jepet ofruesve të shërbimeve të brendshme ose të jashtme për kontrollet e nevojshme para punësimit dhe për shkak të kërkesave ligjore ose zyrtare.

Nëse aplikoni online, ju lutemi të vendosni se në çfarë mënyre doni që ne të kalojmë me tej informacionet tuaja.

Nëse zgjidhni "kombëtare", profili juaj do të jetë i dukshëm vetëm për punonjësit në rekrutimin brenda vendit dhe kompaninë, në të cilin ndodhet pozicioni i shpallur ose që ju e keni specifikuar si shtetin e dëshiruar në një aplikim vetjak. Nëse ka devijime në vende/departamente të kompanive për shkak të kërkesave të veçanta, kjo përshkruhet në Pjesën B të njoftimit tuaj për mbrojtjen e të dhënave.

Nëse zgjidhni "ndërkombëtare", profili juaj do të jetë gjithashtu i dukshëm për punonjësit në rekrutimin në vende të tjera. Kjo do të thotë që të gjithë punonjësit përgjegjës të të gjitha kompanive të Grupit DB që përdorin këtë platformë për shpalljen e vendeve vakante, duke përfshirë punonjësit e përpunuesve të tyre përkatës, nëse ka, kanë akses në aplikimin ose profilin tuaj. Ju mund të zbuloni nga përmbledhja e udhëzimeve të bashkangjitura për mbrojtjen e të dhënave lokale (shih Pjesën B), se për cilat kompani të DB zbatohet faktikisht kjo.

Brenda kompanisë DB, vlejnë standardet minimale uniforme për trajtimin e të dhënave personale, të cilat janë përcaktuar në udhëzimet tona globale për mbrojtjen e të dhënave.

Në veçanti, kjo politikë e privatësisë ndalon përdorimin e aplikimit ose profilit tuaj për ndonjë qëllim tjetër përveç procesit të rekrutimit të përshkruar këtu. Megjithatë, ju lutemi mbani parasysh se ka nivele të ndryshme mbrojtjeje në vende të ndryshme për shkak të rregulloreve të ndryshme, të zbatueshme në nivel lokal për mbrojtjen e të dhënave. Nëse keni aplikuar përmes një kanali aplikimi të ndryshëm nga ai online, të dhënat tuaja personale do të bëhen të dukshme vetëm në vendin, në të cilin ndodhet pozicioni i shpallur. Ju mund ta ndryshoni vendimin tuaj në lidhje me dukshmërinë e aplikimit tuaj në çdo kohë, për shembull duke anuluar vendimin për dukshmërinë ndërkombëtare. Nëse dëshironi ta bëni këtë, ju lutemi referojuni vendit përkatës dhe zonës specifike të kompanisë në Pjesën B të deklaratës për mbrojtjen e të dhënave për adresën specifike të postës elektronike.

5. Si mund ti ndryshoni të dhënat tuaja personale?

Në rastin e një aplikimi online ju mund të hapni dhe të aktualizoni në çdo moment profilin tuaj në faqen me vende vakante dhe informacionet në lidhje me personin tuaj, duke përfshirë të dhënat personale dhe dokumentet e bashkëngjitura. Përveç kësaj është e mundur që me anë të profilit tuaj të anuloni një aplikim për një vend vakant.

Nëse dëshironi që profili juaj dhe/ose të gjitha aplikimet tuaja të fshihen menjëherë, gjeni në pjesën B adresën konkrete të emailit, tek e cila mund të kërkoni fshirjen. Në këtë rast ne informojmë disa kontraktorë (p.sh. ofruesit e testeve online), të cilët kanë marrë të dhënat tuaja personale dhe i kërkojmë atyre fshirjen e menjëhershme të të dhënave tuaja personale.

6. Kur fshihen të dhënat tuaja personale?

Afatet përkatëse të fshirjes mund ti gjeni duke u bazuar në ligjet e ndryshme vendase për mbrojtjen e të dhënave personale, Pjesa B. Ne i ruajmë të dhënat tuaja personale për aq kohe sa është e nevojshme ose kërkohet ligjërisht.

7. Keni pyetje ne lidhje me ruajtjen e të dhënave?

Për pyetje dhe sugjerime mbi temën e mbrojtjes së të dhënave, ju lutemi kontaktoni personat tanë të kontaktit në vendin dhe kompaninë përkatëse të përmendur në Pjesën B.

Pjesa B - Informacione shtesë specifike për vendin dhe kompaninë Gjermani

Procesi i aplikimit në Deutsche Bahn AG ose në një kompani në Gjermani

Nëse aplikoni në Deutsche Bahn AG ose në një kompani në Gjermani (përveç kompanive të përmendura në Pjesën B - 6), veçoritë e mëposhtme specifike të vendit janë të rëndësishme për ju, krahas informacionit të përgjithshëm në Pjesët A dhe C të deklaratës për mbrojtjen e të dhënave.

1. Nën çfarë përgjegjësie dhe për çfarë qëllimi mblidhen të dhënat?

1.1. Kush është përgjegjës për mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave?

Deutsche Bahn AG, Departamenti i Rekrutimit të Personelit, Europaplatz 1, 10557 Berlin, është përgjegjës për mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave tuaja.

Nëse aplikimi juaj është për një funksion të ndjeshëm ndaj integritetit dhe/ose me rrezik, të dhënat tuaja do të përpunohen nga departamentet EFF për të plotësuar pozicionet në nivelet KFK dhe OFK 1 ose HB (për të plotësuar pozicionet në LFK – OFK 2), përkatësisht Potsdamer Platz 2, 10785 Berlin.

Personi përgjegjës për mbrojtjen e të dhënave personale është Zonja Dr. Marein Müller: konzerndatenschutz@deutschebahn.com

Nëse keni pyetje ose sugjerime për mbrojtjen e të dhënave në lidhje me rekrutimin e personelit te ne, ju lutemi të na kontaktoni:

Deutsche Bahn AG

Rekrutimi i Personelit

Fjala kyçe Mbrojtja e të Dhënave

Europaplatz 1

10557 Berlin

datenschutz-personalgewinnung@deutschebahn.com

ose

Deutsche Bahn AG

Departamentet EFF ose HB

Potsdamer Platz 2

10785 Berlin

1.2. Cili është qëllimi i nxjerrjes së të dhënave personale?

Deutsche Bahn i nevojiten të dhënat tuaja personale për të përpunuar aplikimin tuaj. Të dhënat, të cilat na i jepni gjatë procesit të aplikimit, përdoren dhe përpunohen vetëm me qëllimin për të zgjedhur aplikantët. Për përpunimin e të aplikimit tuaj përdorim vetëm ato informacione, të cilat na i keni dërguar në mënyrë direkte. Këtu bëjnë pjesë edhe informacionet, të cilat janë dhënë në rrjete online për karrierë apo në portale të tjera pune.

Përveç kësaj qëllimi ynë është që ta bëjmë këtë proces sa më të lehtë për ju. Ne gjithashtu shqyrtojmë me kënaqësi aplikimin tuaj për vende të tjera vakante në filialet tona. Në këtë rast ne ju kontaktojmë dhe ju ftojmë të aplikoni për një vend tjetër vakant, nëse profili juaj përshtatet. Më pas e vendosni ju, nëse dëshironi të aplikoni ose jo.

Nëse aplikoni për një pozicion që përfshin një funksion drejtues, të ndjeshëm ndaj integritetit dhe/ose me rrezik të lartë, do të përdoren të dhënat personale që janë të rëndësishme gjatë aplikimit tuaj ose që na keni dorëzuar gjatë aplikimit tuaj, për të përcaktuar përshtatshmërinë personale për këtë pozicion.

2. Mbi çfarë baze ligjore dhe si i mbledhim të dhënat tuaja personale në kuadër të një aplikimi? (Plotësim për Pjesën A shifra 1)

Ne i mbledhim të dhënat tuaja me qëllim kryerjen e procesit të aplikimit mbi bazën ligjore të Nenit 6 Prgf. 1 b), Neni 88 i Rregullores për Mbrojtjen e të Dhënave (DSGVO) në lidhje me Nenin 26 Prgf 1 fjalia 1, 1. Alt. Ligji Federal për Mbrojtjen e të Dhënave (BDSG). Nëse bëni një aplikim online për vend konkret vakant, një aplikim vetjak ose në lidhje me pjesëmarrjen në një aktivitet rekrutimi (krh. 9.2 Portalin e Eventeve) jepini të dhënat në mënyrë të pavarur në formularin përkatës online. Pas aplikimit tuaj online ju dërgojmë një mesazh konfirmimi për arsye sigurie. Nëse aplikoni me një adresë emaili mbledhim të gjitha të dhënat e nevojshme në sistemin tonë të rekrutimit dhe ngarkojmë dokumentet tuaja, përfshirë dhe emailin tuaj. Ne përfundim emaili juaj do të fshihet nga kutia jonë postare. Nëse aplikoni me anë të letrave, ne i skanojmë dokumentet tuaja të aplikimit dhe i ngarkojmë ato në sistemin tonë të rekrutimit. Me qëllim lehtësimin tonë, dokumentet tuaja origjinale do t‘ju kthehen me postë pasi në të kemi mbledhur informacionet.

Baza ligjore për përpunimin e të dhënave tuaja personale gjatë përdorimit të profilit të punës (krh. 9.4 Profili i Punës) është Rregullorja për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (DSGVO). Interesi ynë legjitim është të gjejmë trajnimin e duhur profesional për ju në Deutsche Bahn.

Baza ligjore për kërkimin aktiv të kandidatëve (krh. 7. Burimi aktiv) është interesi ynë legjitim kryesor në kuptim të Nenit 6 Prgf. 1 f) DSGVO për të kontaktuar njerëzit që mund të jenë të interesuar për ofertat tona të punës.

Baza ligjore për përcaktimin e përshtatshmërisë personale janë Neni 26 Prgf. 1 Fq. 1 BDSG, Neni 2 Prgf. 1 f) DSGVO si dhe një Marrëveshje e brendshme e Komitetit të Folësve të Kompanisë. Interesi ynë legjitim qëndron në detyrimin e integritetit të punonjësve në funksione të përcaktuara dhe të spikatura të fokusit në fushën e stafit drejtues dhe nevojën për të minimizuar rrezikun për kompaninë DB.

3. Cilat të dhëna marrim ne në kuadër të aplikimit tuaj? (Plotësim për Pjesën A shifra 2)

Ne angazhohemi në kuadër të aplikimit tuaj të përdorim vetëm ato të dhëna, të cilat vijnë direkt dhe personalisht nga ju.

Këtu mund të përfshihen gjithashtu të dhëna që ju i vini në dispozicion në internet për qëllime prezantimi profesional (p.sh. në rrjetet sociale). Ne nuk bëjmë një kërkim të mëtejshëm për personin tuaj p.sh. B. me anë motorëve të kërkimit në internet. Ju lutemi na tregoni për informacione të mëtejshme të disponueshme në internet në lidhje me karrierën tuaj profesionale.

Nëse ka më shumë se një profil tuajin me të njëjtën adresë emaili në sistemin tonë, të dhënat do të bashkohen automatikisht. Të dhënat më të vjetra do të mbishkruhen nga më të rejat. Të gjitha dokumentet e bashkëngjitura të vendosura në dispozicion apo të ngarkuara mbeten të ruajtura.

Gjatë aplikimit tuaj online, mund ta transferoni profilin tuaj edhe nga një rrjet social (LinkedIn, XING, Seek, Viadeo) si një alternativë ndaj futjes manuale të të dhënave tuaja personale ose ngarkimit të një dokumenti me CV.

Arsyeja e dhënies së informacionit të moshës ose datës së lindjes është për disa nga aktivitetet tona kërkohet me ligj një moshë minimale. Nëse nuk jeni shtetas i Be ju nevojitet një leje pune për në Gjermani. Për këtë arsye gjatë procesit të aplikimit ju pyesim edhe për kombësinë.

4. Kush i përpunon informacionet e aplikimit tuaj? (Plotësim i Pjesës A Shifra 3)

Nëse aplikimi juaj konsiderohet për shqyrtim nga DB Zeitarbeit GmbH, ofruesi i shërbimit të personelit në kompaninë Deutsche Bahn, ne gjithmonë do të marrim pëlqimin tuaj të shprehur përpara çdo transferimi të të dhënave tuaja.

Ne kryejmë një test të detyrueshëm online si hapin e parë të përzgjedhjes në lidhje me programet hyrëse si formimi profesional apo studimi dual.

Për të kryer procedurën e testimit në internet, ne bashkëpunojmë me partnerin tonë kontraktual Aon Assessment GmbH, Großer Burstah 18-32, 20457 Hamburg. Informacionet e nevojshme për të kryer procedurën e testimit në internet (ID e aplikantit, vendi vakant, për të cilin është aplikuar) ne ia japim Aon Assessment GmbH vetëm për këtë qëllim.

Për të plotësuar disa pozicione, duhet të kryhet paraprakisht një test i aftësive mjekësore dhe/ose psikologjike nga ana e kompanisë. Ofruesit e shërbimeve të kërkuara nga ne na informojnë pas ekzaminimit(eve) në lidhje me përshtatshmërinë për pozicionin në fjalë. Ne nuk marrim informacione për rezultatet tuaja personale të ekzaminimeve.

Kur të përzgjidheni për një pozicion specifik dhe në procesin e mëtejshëm të rekrutimit, dokumentet tuaja të aplikimit do të ndahen me personat përgjegjës për plotësimin e pozicionit në kompaninë përkatëse.

Nëse aplikimi juaj konsiderohet për një provim nga një kompani në njësinë e biznesit DB Cargo, ne do t'i përpunojmë të dhënat tuaja me anë të një krahasimi të automatizuar me listat e sanksioneve të rregulloreve aktuale të BE-së.

Nëse aplikoni për një grup profesional në Cross Border Recruiting (Rekrutimin Ndërkufitar) dhe pranoni shqyrtimin për pozicione të tjera, të dhënat tuaja më pas do të ndahen me kompanitë e tjera të Deutsche Bahn (Treni Gjerman) me bazë në Gjermani, si gjatë provimit alternativ. Gjatë procesit, të dhënat tuaja personale mund t'u kalohen institucioneve të mëposhtme për arsye ligjore dhe kualifikimi: Dhomat e Tregtisë dhe Industrisë, Dhomat e Profesioneve Artizanale, Autoritetet për të Huajt, Qendrat e Këshillimit të Njohjes dhe projektit "Integrimi Social dhe Kulturor". Ju mund të revokoni në çdo moment përpunimin e të dhënave tuaja. Institucionet e sipërpërmendura do të informohen për revokimin dhe do t'u kërkohet të fshijnë menjëherë të dhënat tuaja, me kusht që kjo të mos bie ndesh me detyrimet e tyre të ruajtjes.

Nëse aplikoni për një pozicion, i cili synon të shkruani një punim doktorature, të dhënat tuaja do të ndahen me mbikëqyrësit përgjegjës në kolegj ose universitet (profesor ose përfaqësues). Këtu bëjnë pjesë CV, dëshmitë ose lista përkatëse e notave. Gjithashtu do të zhvillohet një intervistë.

5. Qëndro në kontakt me ne / rrejti Bahn për ish-punonjësit

Nëse jeni dakord aktivisht për transferimin e të dhënave tuaja personale për pozicione të tjera të mundshme në kompaninë përkatëse ose në kompani të tjera (kombëtare ose ndërkombëtare) (shih B4), ne mund t'ju ftojmë të qëndroni në kontakt me ne për një periudhë afatgjatë në lidhje orientimin profesional.

Në këtë rast ne ju ofrojmë p.sh. në vijim të aplikimit tuaj një vend vakant konkret ose pas praktikës tuaj në DB, ju informojmë për një vend vakant të përshtatshëm ose për temat aktuale rreth DB.

Nëse jepni dakordësinë tuaj, ne do t'ju pyesim për preferencat tuaja të hyrjes (p.sh. rajonin e dëshiruar, fushën e dëshiruar të punës, llojin e dëshiruar të hyrjes) dhe disponueshmërinë tuaj. Në vijim vendosni aktivisht, nëse lejohemi t‘ju kontaktojmë për propozime konkrete për vende vakante ose nëse dëshironi gjithashtu informacione për aktivitetet/panairet e DB në kontekstin tuaj profesional.

6. Kush informohet për aplikimin tuaj? (Plotësim për Pjesën A Shifra 4)

Nëse zgjidhni "kombëtare", të dhënat tuaja do të përpunohen brenda Grupit DB në Gjermani (duke përjashtuar DB Schenker Gjermani dhe njësitë DB Cargo: DB Cargo BTT GmbH, Mitteldeutsche Eisenbahn GmbH, RBH Logistics GmbH, TFG Transfracht "Kompania Ndërkombëtare e Transportit të Kombinuar të Mallrave", DB Intermodal Services GmbH dhe DB Cargo Logistics GmbH). Nëse aplikoni në një nga njësitë DB Cargo të përmendura këtu, të dhënat tuaja nuk do të jepen jashtë njësisë përkatëse.

Në rastin e njësive të lartpërmendura DB Cargo që transferojnë procesin e aplikimit te Grupi DB në Gjermani për një pozicion specifik, rekrutuesit e Grupit DB në Gjermani gjithashtu kanë akses në të dhënat tuaja për të kryer procesin.

Transa Speditions GmbH: Për shkak të kalimit sipas ligjit të korporatave në DB Cargo AG, është e nevojshme për arsye teknike për periudhën e tranzicionit deri në fund të vitit 2023 që gjatë përzgjedhjes "kombëtare" jo vetëm Transa, por edhe rekrutimi i personelit të grupit në Gjermani të ketë kërkohet akses në të dhënat tuaja.

Nëse aplikoni për një pozicion që përfshin një funksion drejtues, të ndjeshëm ndaj integritetit dhe/ose me rrezik dhe për të kontrolluar përshtatshmërinë tuaj personale për këtë pozicion, të dhënat tuaja personale do t'u kalohen gjithashtu zyrave përgjegjëse në kompaninë DB për kontrollin e përshtatshmërisë suaj personale. Nëse është i nevojshëm një transferim në një vend të tretë si pjesë e këtij kontrolli, zbatohen si garanci të përshtatshme klauzolat standarde të BE-së për mbrojtjen e të dhënave.

7. Burimi aktiv

Me qëllim rekrutimin e personelit ne kërkojmë në mënyrë aktive për profile të përshtatshme kandidatësh në rrjete sociale, forume dhe në burime të tjera të disponueshme të internetit. Në kuadër të kërkimit aktiv për kandidatë në kemi synim të përpunojmë vetëm të dhënat e bëra publike nga vetë këta persona (të dhënat e emrit, profilit ose të kontaktit).

Zakonisht kontaktojmë me kandidatët përmes funksionit të mesazheve të rrjetit përkatës. Ne u ofrojmë kandidatëve mundësinë për të hyrë në një shkëmbim personal (konsultim) në të cilin i njohim me Deutsche Bahn dhe vendet e mundshme vakante. Kandidatët mund të vendosin vetë nëse dëshirojnë të aplikojnë për një nga vendet vakante nëpërmjet hyrjes në portal ose lidhjes së vendosur në dispozicion. Si alternativë ju gjithashtu mund të qëndroni në kontakt me ne nëpërmjet këtij kanali aksesi në lidhje me orientimin profesional, pavarësisht një aplikimi specifik (shih B5). Për këtë mundësi kontakti të mëtejshëm, ne ju kërkojmë miratimin tuaj paraprakisht.

Nëse ju nuk reagoni ndaj ftesës tonë për të aplikuar për një vend vakant ose të jeni në kontakt me ne, të dhënat tuaja do të fshihen nga ne maksimumi pas katër muajsh.

8. Kur fshihen të dhënat tuaja? (Plotësim për Pjesën A shifra 6)

Në kuadër të një aplikimi online për një pozicion specifik ose pjesëmarrje në një aktivitet rekrutimi, si dhe për ruajtjen e të dhënave tuaja për qëllime të kontaktit afatgjatë, ju mund t'i fshini vetë të dhënat tuaja dhe dokumentet e bashkëngjitura (p.sh. CV-në tuaj) në çdo kohë. Përveç kësaj keni mundësinë të kërkoni fshirjen e të dhënave tuaja. Nëse kërkoni fshirjen e menjëhershme të profilit tuaj, drejtohuni tek adresa e kontaktit të dhënë në pikën 1.

Afati ynë standard i fshirjes për një aplikim është katër muaj pas përfundimit të procesit të aplikimit (refuzimi ose anulimi bëhet nga dita e parë e punës) ose pas përfundimit të aktivitetit të rekrutimit.

Nëse keni fshirë të dhënat tuaja ose keni kërkuar fshirje si pjesë e një aplikimi për shkollim profesional ose një program studimi dual, ne do të informojmë menjëherë partnerin tonë për testin online, Aon Assessment GmbH, me informacionin se të dhënat tuaja duhet të fshihen menjëherë. Afati standard i fshirjes tek Aon Assessment GmbH është 4 muaj pasi aplikanti ka bërë testin online.

Nëse keni marrë pjesë në një nga qendrat tona të vlerësimit për programet tona të studimeve duale ose programin tonë të praktikantit, ne do ta ruajmë rezultatin tuaj për një maksimum prej 12 muajsh.

Profili juaj i aplikantit/interesit (llogaria e përdoruesit në internet) në portalin tonë të karrierës do të fshihet automatikisht 4 muaj pas fshirjes së aplikimit tuaj të fundit, me kusht që të mos keni hyrë në portalin e karrierës që atëherë. Nëse jeni regjistruar pa paraqitur një aplikim, periudha e fshirjes prej 4 muajsh fillon nga momenti i hyrjes së fundit. Në të dyja rastet, ju do të merrni një email 14 ditë përpara se të fshihet profili juaj i aplikantit/interesit (llogaria e përdoruesit në internet), në të cilin ne do t'ju informojmë për fshirjen e ardhshme. Ne ju informojmë gjithashtu në këtë email se një hyrje një herë në profilin tuaj të aplikantit/interesit (llogaria e përdoruesit në internet) është e mjaftueshme për ta mbajtur atë aktiv dhe për të parandaluar fshirjen.

Nëse i ruani të dhënat tuaja për qëllime të kontaktit afatgjatë (B5), ne do t'ju kontaktojmë çdo 12 muaj me email për të marrë dakordësinë tuaj. Nëse nuk pranoni në mënyrë aktive për kontakte të mëtejshme, profili juaj i aplikantit/interesit (llogaria e përdoruesit në internet) do të fshihet plotësisht 4 muaj pas dërgimit të këtij emaili.

Të dhënat e kandidatëve nga procedurat aktive të burimit do të fshihen gjashtë muaj pas fillimit të procesit të burimit, përveç nëse merret pëlqimi i personave të prekur për përpunim të mëtejshëm.

9. Funksionet e portalit të karrierës së DB

Në vijim përshkruhen funksionet e portalit të karrierës së DB.

9.1 Kontakti për rekrutimin e personelit të Deutsche Bahn

Në portalin e karrierës ju ofrojmë mundësinë qe të krijoni kontakt direkt me ne. Për këtë hapni me anë të opsionit të menysë "Kontakt" në pjesën e poshtme të faqes së internetit, formularin përkatës të kontaktit. Duke plotësuar fushat individuale në formular, kërkesa juaj do t'i dërgohet drejtpërdrejt grupit të karrierës së Deutsche Bahn me email. Fushat e shënjuara me "*" janë fusha të detyrueshme për t‘u plotësuar, të cilat na nevojiten patjetër për t‘ju përgjigjur kërkesave tuaja. Të dhënat personale që na vini në dispozicion në kuadër të kësaj kërkese kontakti do të përdoren vetëm për t'iu përgjigjur kërkesës suaj ose për t'ju kontaktuar ju dhe për administratën teknike përkatëse. Një përdorim i këtyre të dhënave për ndonjë qëllim tjetër ose kalimi i tyre te palë të treta nuk ndodh. Kjo vlen dhe për kërkesat që na vijnë me anë të adresës së emailit të grupit të karrierës ose të shërbimit të rekrutimit. Kërkesa juaj do të fshihet pas përpunimit ose me kërkesën tuaj, por pas 6 muajsh.

9.2. Portali i eventeve

Në faqen tonë të karrierës, ne ju ofrojmë mundësinë të kërkoni në portalin e eventeve për aktivitetet e rekrutimit që janë me interes për ju dhe të aplikoni për të marrë pjesë në to. Pjesëmarrja në një aktivitet rekrutimi mund të rezultojë në një opsion konkret për të filluar punë. Nëse tashmë keni akses në faqen me vende vakante, mund ta përdorni këtë për t'u regjistruar në portalin e eventeve. Nëse ky nuk është rasti, mund të regjistroheni nga e para në portalin e eventeve. Nëse aplikoni për të marrë pjesë në një aktivitet, ju gjithashtu mund të pranoni në mënyrë aktive transferimin e të dhënave tuaja personale për vende vakante të ardhshme dhe aktivitete të tjera përkatëse në kompaninë përkatëse ose në kompani të tjera (kombëtare ose ndërkombëtare). Nëse nuk aprovoni ose revokoni këtë aprovim, si pasojë, aplikimi juaj nuk do te merret në konsideratë për vende vakante ose aktivitete të tjera.

9.3 Të ndani një vend pune me dikë

Në faqen tonë me vende vakante dhe në portalin e eventeve ju japim mundësinë të ndani vendet vakante ose aktivitetet me miq dhe të njohur. Nëse ju dëshironi të ndani një vend vakant ose një aktivitet, shkruani emrin tuaj, adresën tuaj të emailit dhe adresën e emailit të marrësit në një dritare hyrëse. Në vazhdim shkruani subjektin dhe një mesazh për marrësin. Më pas do të gjenerohet automatikisht një email me mesazhin tuaj dhe një lidhje dhe do të dërgohen te marrësi. Të dhënat e shkruara do të ruhen te ne.

9.4 Profili i punës

Me ndihmën e profilit të punës, ne u ofrojmë përdoruesve mundësinë të zbulojnë se cili formim profesional do t'u përshtatej me anë të një testi të shkurtër. Të dhënat personale të përdoruesit, përfshirë rezultatet, nuk ruhen në asnjë moment në serverët e Deutsche Bahn ose në një përpunues të të dhënave të kontratës dhe nuk vihen në dispozicion të palëve të treta.

9.5. Kutia e "chat"

Variantet e suportit:Në portalin e karrierës ju ofrojmë mundësinë qe të krijoni kontakt akoma dhe më direkt me ne. Në shumë faqe të portalit gjeni në pjesën e djathtë fundore të ekranit një rreth të vogël me një simbol për "chat". Gjatë gjithë kohës mund të komunikoni në kutinë e “chat” duke klikuar simbolin. Gjatë orareve të punës “chat” i kalohet kolegëve të grupit të karrierës, nëse kutia e “chat” nuk ka një përgjigje për ju. Nëse keni pyetje konkrete për aplikimin tuaj, na kontaktoni me anë të formularit të kontaktit. Nëse dëshironi të bëni pyetje në lidhje me aplikimin tuaj, referohuni gjithashtu te formulari i kontaktit. Ne ju kërkojmë shprehimisht të mos futni asnjë informacion personal në variant të “chat”.

Variantet e aplikimit:Ju mund të aplikoni me anë të kutisë së “chat” për një pjesë të madhe të vendeve vakante. Për këtë klikoni në njoftimin e vendit vakant në butonin "Apliko tani" dhe zgjidhni "Apliko me anë të kutisë së chat". Kutia e “chat” hapet automatikisht në modalitetin e aplikimit. Të gjitha të dhënat e futura në kutinë e “chat” ruhen direkt në sistemin tonë të rekrutimit.

9.6. Lista e vendeve të punës me funksionin e emailit

Portali i karrierës ofron mundësinë e vendosjes së një liste me vendet e punës. Për këtë klikoni simbolin "yll" në njoftimin e vendit të punës. Pas kësaj vendi i punës do të ruhet lokalisht në rrjet. Me fshirjen e memories së rrjetit do të fshihen dhe vendet e ruajtura.

Nëse përdoruesi vendos të dërgojë listën e vendeve të punës me email, kjo bëhet e mundur me ndihmën e një formulari. Duke futur një adresë emaili, lista e vendeve të punës i dërgohet marrësit të specifikuar. Adresa e emailit do të përdoret vetëm për dërgim nëpërmjet serverit të postës së Deutsche Bahn AG dhe më pas do të fshihet.

10. Media sociale

10.1 Cilat të dhëna mbledhim dhe si/pse i përpunojmë në të dhënat tuaja?

Mund të na gjeni prezentë në rrjete të ndryshme sociale. Në këtë mënyrë, ne dëshirojmë t'ju ofrojmë një gamë të gjerë multimediale dhe të shkëmbejmë ide me ju për tema që janë të rëndësishme për ju. Përveç ofruesit përkatës të një rrjeti social, ne gjithashtu mbledhim dhe përpunojmë të dhënat personale të përdoruesve në faqet e fansave. Me këtë udhëzim ju informojmë gjithashtu se cilat të dhëna mbledhim nga ju në faqet tona të mediave sociale, si i përdorim ato dhe si mund të kundërshtoni përdorimin e të dhënave. Qëllimet përkatëse të përpunimit të të dhënave dhe kategoritë e të dhënave mund të gjenden në ofertën përkatëse të renditur më në detaje më poshtë. Aktivitetet e mediave sociale që ne operojmë dhe përshkruhen më në detaje më poshtë kryhen në bazë të një vlerësimi të interesave në përputhje me nenin 6 (1) (f) DSGVO.

10.1.1 Facebook

Ne e prezantojmë kompaninë tonë në Facebook në faqen "DB Karriere" (https://www.facebook.com/DBKarriere/). Në këtë kanal do të gjeni informacione mbi përshkrimet e mundësive profesionale në Deutsche Bahn, informacione mbi vendet e lira të punës dhe aktivitetet e rekrutimit. Skuadra e DB është në dispozicion për të gjitha pyetjet.

Facebook ofron mundësi të shumta për interaktivitet dhe paraqitje multimediale. Vizitoni faqen tonë të fansave, Facebook Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Irlandë mbledh, ruan dhe përpunon të dhënat tuaja personale në përputhje me politikën e saj të privatësisë. Politikën e privatësisë e gjeni në adresën: https://de-de.facebook.com/policy.php

Ne përpunojmë të dhëna vetëm në një masë shumë të kufizuar:

Ne përdorim shërbimin e statistikave të Facebook Insights me qëllim të dizajnit të faqeve tona për të përmbushur nevojat dhe për t'i optimizuar vazhdimisht ato. Ky shërbim regjistron aktivitetin tuaj në faqen tonë dhe na e vë në dispozicion në statistika anonime. Kjo na jep njohuri mbi, ndër të tjera, aktivitetin e vizitorëve të faqes sonë të fansave, shikimet e faqes sonë, shtrirjen e postimeve (si përmbajtje organike ashtu edhe me pagesë), shikimet dhe kohëzgjatjen mesatare të riprodhimit të videove, informacione se nga cilat vende dhe qytete vijnë vizitorët tanë dhe statistika rreth raporteve gjinore, moshave dhe gjuhëve të grupeve tona të synuara.

Konkluzionet rreth përdoruesve individualë dhe aksesi në profilet individuale të përdoruesve nga administratori nuk janë të mundshme.

Informacione të mëtejshme rreth Facebook Insights gjeni në adresën: w.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

Në lidhje me përpunimin e të dhënave të Insights, ekziston një përgjegjësi e përbashkët mes nesh dhe Facebook. Detajet, për të cilat është rënë dakord, në marrëveshjen për përgjegjësinë e përbashkët (Joint Controller Addendum), të cilat mund t‘i gjeni: këtu: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Facebook Ireland u ofron personave të përfshirë gjërat thelbësore të suplementit të informacionit të faqes.

Mund të na kontaktoni përmes mesazheve private në Facebook. Trajtimi i mesazheve private në platformat tona të mediave sociale parashikon që të gjithë dialogët 1:1, përgjigja e fundit e të cilëve ka qenë më shumë se 6 muaj më parë në fund të çdo tremujori (data kryesore 31.03., 30.06., 30.09., 31.12.) të fshihen manualisht nga kanalet e mediave sociale të "DB Personnel Marketing".

10.1.2 Instagram

Në kanalin «DB Karriere» (https://www.instagram.com/dbkarriere/) ju çojmë në prapaskenat e Deutsche Bahn: do të zbuloni përshkrime të mundësive profesionale në Deutsche Bahn dhe do të merrni informacione për vendet e lira të punës dhe aktivitetet e rekrutimit. Skuadra e DB gjithashtu u përgjigjet në mënyrë profesionale pyetjeve dhe komenteve të përdoruesve në Instagram dhe poston fotot dhe videot më të bukura nga puna e përditshme e punonjësve të Deutsche Bahn.

Nëse na vizitoni në Instagram, të dhënat personale do të ruhen dhe përpunohen nga Facebook Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Irlandë, si ofrues i Instagram, në përputhje me politikën e privatësisë së Instagram. Politikën e privatësisë e gjeni në adresën: https://help.instagram.com/519522125107875 

Ne përpunojmë të dhëna vetëm në një masë shumë të kufizuar:

Për qëllime të dizajnit të nevojshëm dhe optimizimit të vazhdueshëm të faqeve tona, ne përdorim shërbimin e statistikave Instagram Insights. Ky shërbim regjistron aktivitetin tuaj në faqen tonë dhe na e vë në dispozicion në statistika anonime. Kjo na jep njohuri mbi, ndër të tjera, aktivitetin e vizitorëve të faqes sonë të fansave, shikimet e faqes sonë, shtrirjen e postimeve (si përmbajtje organike ashtu edhe me pagesë), shikimet dhe kohëzgjatjen mesatare të riprodhimit të videove, informacione se nga cilat vende dhe qytete vijnë vizitorët tanë dhe statistika rreth raporteve gjinore, moshave dhe gjuhëve të grupeve tona të synuara.

Konkluzionet rreth përdoruesve individualë dhe aksesi në profilet individuale të përdoruesve nga administratori nuk janë të mundshme.

Mund të na kontaktoni përmes mesazheve private në Instagram. Trajtimi i mesazheve private në platformat tona të mediave sociale parashikon që të gjithë dialogët 1:1, përgjigja e fundit e të cilëve ka qenë më shumë se 6 muaj më parë në fund të çdo tremujori (data kryesore 31.03., 30.06., 30.09., 31.12.) të fshihen manualisht nga kanalet e mediave sociale të "DB Personnel Marketing".

Për fushatat reklamuese, punonjësit tanë mund të përdorin gjithashtu të ashtuquajturat filtra për të postuar përmbajtje të kuruar për DB.

10.1.3 Twitter

Në kanalin «DB Karriere» (https://twitter.com/DBKarriere) do të gjeni informacione mbi përshkrimet e mundësive profesionale në Deutsche Bahn, informacione mbi vendet e lira të punës dhe aktivitetet e rekrutimit. Skuadra e DB është në dispozicion për të gjitha pyetjet.

Nëse vizitoni kanalet tona në Twitter, Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA, si operator i Twitter, ruan dhe përpunon të dhënat personale në masën e përshkruar në politikën e privatësisë. Politikën e privatësisë e gjeni në adresën: https://twitter.com/de/privacy

Për qëllime të dizajnit të nevojshëm dhe optimizimit të vazhdueshëm të faqeve tona, ne përdorim shërbimin e statistikave Twitter Analytics. Ky shërbim regjistron aktivitetin tuaj në faqen tonë dhe na ofron statistika. Kjo na jep njohuri mbi, ndër të tjera, aktivitetin e vizitorëve të faqes sonë të fansave, shikimet e faqes sonë, shtrirjen e postimeve (si përmbajtje organike ashtu edhe me pagesë), shikimet dhe kohëzgjatjen mesatare të riprodhimit të videove, informacione se nga cilat vende dhe qytete vijnë vizitorët tanë dhe statistika rreth raporteve gjinore, moshave, ofruesit dhe interesat (e grumbulluara) të vizitorëve tanë. Konkluzionet rreth përdoruesve individualë dhe aksesi në profilet individuale të përdoruesve nga administratori nuk janë të mundshme (përveç vlerësimit mujor të ndjekësve kryesorë dhe përmendjeve kryesore).

Mund të na kontaktoni përmes mesazheve private në Twitter. Trajtimi i mesazheve private në platformat tona të mediave sociale parashikon që të gjithë dialogët 1:1, përgjigja e fundit e të cilëve ka qenë më shumë se 6 muaj më parë në fund të çdo tremujori (data kryesore 31.03., 30.06., 30.09., 31.12.) të fshihen manualisht nga kanalet e mediave sociale të "DB Personnel Marketing".

10.1.4 YouTube

Kanali i karrierës Deutsche Bahn (https://www.youtube.com/user/DBKarriere) paraqet video që ofrojnë njohuri mbi mundësitë profesionale dhe fusha të ndryshme të biznesit të Deutsche Bahn, si dhe këshilla për aplikimin. Skuadra e DB gjithashtu u përgjigjet në mënyrë profesionale pyetjeve dhe komenteve të përdoruesve në YouTube.

Të dhënat personale ruhen dhe përpunohen nga Google LLC ("Google"), Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, si operatori i YouTube, në përputhje me politikën e privatësisë së Google. Politikën e privatësisë e gjeni në adresën: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Zakonisht krahas kësaj ne përgjithësisht nuk përpunojmë asnjë të dhënë personale.

10.1.5 Snapchat

Në kanalin "DB Karriere" do të gjeni informacione mbi përshkrimet e mundësive profesionale në Deutsche Bahn, informacione mbi vendet e lira të punës dhe aktivitetet e rekrutimit. Skuadra e DB gjithashtu u përgjigjet në mënyrë profesionale pyetjeve dhe komenteve të përdoruesve në Snapchat.

Nëse vizitoni kanalin tonë, Snap Inc., 63 Market Street, Venecia, CA, USA, si operator i Snapchat, përpunon të dhënat personale në përputhje me Politikën e Privatësisë së Snapchat. Politikën e privatësisë e gjeni në adresën: https://www.snap.com/de-DE/privacy/privacy-policy/.

Ne nuk bëjmë përpunim të dhënash. Të dhënat personale janë "Snaps" (foto) të dërguara në kanalin tonë nga përdorues të tjerë të Snapchat-it gjatë një aktiviteti. Duke na dërguar "Snaps" (foto), përdoruesit janë dakord që fotot mund të shpërndahen në kanalin tonë. Fotot e dërguara në llogarinë tonë fshihen pas 24 orësh dhe më pas nuk janë më të disponueshme.

10.1.6 LinkedIn

Në kanalin "DB Karriere" (https://www.linkedin.com/company/deutschebahn/) do të gjeni informacione mbi projektet e Deutsche Bahn, informacione mbi vendet e lira të punës dhe aktivitetet e rekrutimit. Skuadra e DB është në dispozicion për të gjitha pyetjet. Ne përdorim gjithashtu kanalin, siç shpjegohet më në detaje në Pjesën B Nr. 6 të kësaj deklarate për mbrojtjen e të dhënave, për të kërkuar në mënyrë aktive kandidatët.

Nëse vizitoni kanalet tona në LinkedIn, LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland, si operator i LinkedIn, ruan dhe përpunon të dhënat personale në masën e përshkruar në politikën e privatësisë. Politikën e privatësisë e gjeni në adresën: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy

Ne përpunojmë të dhëna vetëm në një masë shumë të kufizuar:

Për qëllime të dizajnit të nevojshëm dhe optimizimit të vazhdueshëm të faqeve tona, ne përdorim shërbimin e statistikave LinkedIn Insights. Ky shërbim regjistron aktivitetin tuaj në faqen tonë dhe na e vë në dispozicion në statistika anonime. Kjo na jep njohuri mbi, ndër të tjera, aktivitetin e vizitorëve të faqes sonë të fansave, shikimet e faqes sonë, shtrirjen e postimeve (si përmbajtje organike ashtu edhe me pagesë), shikimet dhe kohëzgjatjen mesatare të riprodhimit të videove, informacione se nga cilat vende dhe qytete vijnë vizitorët tanë dhe statistika rreth raporteve gjinore, moshave dhe gjuhëve të grupeve tona të synuara.

Konkluzionet rreth përdoruesve individualë dhe aksesi në profilet individuale të përdoruesve nga administratori nuk janë të mundshme.

10.1.7 Xing

Në kanalin "DB Karriere" (https://www.xing.com/companies/deutschebahn/) do të gjeni informacione mbi projektet e Deutsche Bahn, informacione mbi vendet e lira të punës dhe aktivitetet e rekrutimit. Skuadra e DB është në dispozicion për të gjitha pyetjet. Ne përdorim gjithashtu kanalin, siç shpjegohet më në detaje në Pjesën B Nr. 6 të kësaj deklarate për mbrojtjen e të dhënave, për të kërkuar në mënyrë aktive kandidatët.

Nëse vizitoni kanalet tona në Xing, Xing Xing SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, si operator i Xing, ruan dhe përpunon të dhënat personale në masën e përshkruar në udhëzimet për mbrojtjen e të dhënave. Politikën e privatësisë e gjeni në adresën: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Ne përpunojmë të dhëna vetëm në një masë shumë të kufizuar:

Për qëllime të dizajnit të nevojshëm dhe optimizimit të vazhdueshëm të faqeve tona, ne përdorim shërbimin e statistikave "Xing Statistiken". Të dhënat nga analizat Xing vlerësohen në mënyrë anonime në mënyrë që të mos nxirren përfundime për përdoruesit individualë. Ndërhyrja e administratorit në profilet individuale të përdoruesve nuk është e mundur. Ky shërbim regjistron aktivitetin tuaj në faqen tonë dhe na e vë në dispozicion në statistika anonime. Kjo na jep njohuri mbi, ndër të tjera, për shikimet e faqeve, shikimet e faqeve, ndjekësit, ndërveprimet e postimeve, nga cilat vende dhe qytete vijnë vizitorët tanë dhe statistika rreth raporteve gjinore, moshave, gjuhëve dhe industrive të grupeve tona të synuara.

Konkluzionet rreth përdoruesve individualë dhe aksesi në profilet individuale të përdoruesve nga administratori nuk janë të mundshme.

10.1.8 TikTok

Marketingu i personelit i Deutsche Bahn AG bën reklama në TikTok për një grup të synuar midis 16 dhe 24 vjeç për t'i tërhequr ata me ofertat e punës dhe vendet e formimit profesional.

Nëse klikoni në një nga këto reklama në TikTok, do të drejtoheni në opsione specifike në portalin e karrierës. Ne numërojmë numrin e të interesuarve që kanë klikuar në reklamën përkatëse për të matur suksesin e masës së reklamimit. Ky numërim është anonim dhe nuk lejon të nxirren përfundime për personin tuaj.

Ne marrim gjithashtu statistika të grumbulluara nga ofrimi i reklamave në TikTok. Për kontrollin e rregullt të grupit të synuar të reklamave tona nëpërmjet TikTok Ad Manager, mund të supozohet në bazë të praktikës gjyqësore të Gjykatës Evropiane të Drejtësisë se ka përgjegjësi të përbashkët midis Deutsche Bahn AG dhe TikTok në lidhje me mbledhjen e të dhënave dhe vlerësimi nga TikTok lidhur me shfaqjen e reklamave. Në lidhje me këtë, është bërë një marrëveshje e përbashkët kontrolli me TikTok në përputhje me Nenin 26 (2) DSGVO, i cili rregullon detajet e përgjegjësisë së përbashkët dhe, të cilën mund ta gjeni këtu (shih Kushtet Specifike të Juridiksionit, datë 2 shtator 2022, https://ads.tiktok.com/i18n/official/policy/jurisdiction-specific-terms, Pjesa B 1, Shifra 3 dhe 4).

Si përdorues i TikTok ju mund të cilësoni këtu se si dëshironi të merrni reklamën e personalizuar në TikTok.

Në TikTok, TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irlandë mbledh, ruan dhe përpunon të dhënat tuaja personale në përputhje me politikën e saj të privatësisë. Politikën e privatësisë e gjeni këtu.

10.1.9 Aplikacioni i realitetit të shtuar në ueb (AR).

Ne përdorim ofruesin e shërbimit VRketing GmbH, Münchner Str. 36, 01187 Dresden, Gjermani, për të shfaqur të ashtuquajturat përvoja AR për përdoruesit tanë duke përdorur teknologjinë e kompanisë 8th Wall Inc. me zyrë të regjistruar në Palo Alto, Kaliforni, SHBA. Kjo kërkon qasje në kamerën e pajisjes suaj të përdoruesit fundor. Pajisja juaj e përdoruesit fundor do të marrë miratimin tuaj paraprakisht, përveç rasteve kur ju keni lejuar në përgjithësi aksesin te kamera. Imazhet video nga kamera nuk do të largohen nga pajisja juaj e përdoruesit fundor. Nëse e refuzoni aksesin, nuk do të mund të përdorni shërbimin AR.

Ju lutemi informohuni për përpunimin e të dhënave tuaja personale nga 8th Wall Inc. në https://www.8thwall.com/privacy.

10.2 A përcillen me tej të dhënat?

Për ofrimin e ofertës sonë, zakonisht është e nevojshme përfshirja e personave të udhëzuar për përpunimin e të dhënave, p.sh. B. nga operatorët e qendrës së të dhënave ose palët e tjera të përfshira.

Ofruesit e jashtëm të shërbimeve, të cilët përpunojnë të dhëna për ne, janë zgjedhur me kujdes nga ne dhe janë të angazhuar me kontratë. Ofruesit e shërbimeve punojnë sipas udhëzimeve tona, gjë që sigurohet nga rregullore të rrepta kontraktuale, masa teknike dhe organizative dhe kontrolle shtesë.

Përndryshe, të dhënat tuaja do të transmetohen vetëm nëse na keni dhënë pëlqimin tuaj të shprehur ose për shkaqe ligjore.

Rrjetet sociale

Duam të theksojmë se kur të dhënat përpunohen nga Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, LinkedIn dhe Xing, të dhënat e përdoruesit mund të përpunohen jashtë Bashkimit Evropian. Kjo mund të ketë rreziqe për përdoruesit, p.sh. sepse mund ta bëjë më të vështirë zbatimin e të drejtave të tyre. Për detaje, ju lutemi referojuni deklaratave të mbrojtjes së të dhënave të Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, LinkedIn dhe Xing.

Ne nuk transferojmë të dhëna në vende të treta jashtë BE-së/EEA-së ose në një organizatë ndërkombëtare, përveç nëse ka garanci të përshtatshme. Këto përfshijnë klauzola standarde kontraktuale të BE-së dhe një vendim të përshtatshmërisë nga Komisioni i BE-së.

11. Informacione teknike për portalin e karrierës (https://db.jobs/de-de) (Plotësim për Pjesën C)

11.1 Informacione plotësuese për përdorimin e “Cookies” (Plotësim për Pjesën C Shifra 2)

“Cookies” të sesionit nuk mund të çaktivizohen pasi ato kërkohen për përdorimin e kësaj faqeje interneti.

"Cookie e JSESSIONID" përdoret si një veçori identifikimi në aplikacionet në protokollet pa shtetësi për të njohur disa kërkesa që i përkasin një klienti dhe për t'i caktuar ato në një sesion. Në këtë "Cookie" gjendet një ID e gjatë alfanumerike, e cila ruhet gjithashtu në server. Nëse të dyja ID-të përputhen, klienti mund të bëjë kërkesa në server. Sesioni dhe "Cookie" asgjësohen sapo mbyllet faqja.

11.2 Informacione plotësuese për përdorimin e YouTube (Plotësim për Pjesën C Shifra 4)

Ne jemi të interesuar t'ju ofrojmë një gamë të gjerë informacioni multimedial. Në faqen tonë të internetit gjenden Videot e ruajtura në YouTube. Baza ligjore për këtë është Neni 6, Prgf. 1 lit.f) DSGVO. Ne ju mundësojmë vetëm lidhjen me YouTube. YouTube është një shërbim i ofruar nga Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

I ashtuquajturi "modaliteti i zgjeruar i mbrojtjes së të dhënave" është aktivizuar për të gjitha videot në YouTube në faqen tonë të internetit. YouTube ofron këtë modalitet të zgjeruar të mbrojtjes së të dhënave dhe në këtë mënyrë siguron që YouTube të mos ruajë asnjë "Cookie" me të dhëna personale në kompjuterin tuaj. Kur hapni faqen e internetit dhe futni videot, transmetohet adresa IP. Kjo nuk mund të caktohet nëse nuk jeni regjistruar ose keni qenë gjithmonë i regjistruar në YouTube ose në një shërbim tjetër të Google përpara se të hyni në faqe.

Sapo filloni të luani një video të ruajtur duke klikuar mbi të, YouTube ruan vetëm “Cookies” në kompjuterin tuaj që nuk përmbajnë asnjë të dhënë personale falë modalitetit të zgjeruar të mbrojtjes së të dhënave. Këto "Cookies" mund të ndalohen nga cilësimet dhe zgjerimet përkatëse të rrjetit. YouTube vendos një "Session Cookie" që fshihet me mbylljen e rrjetit.

Informacione të mëtejshme mbi integrimin e videove në YouTube mund të gjenden në faqen e informacionit në YouTube në: (https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=de)

11.3 Integrimi i Google Maps

Ne integrojmë në faqen tonë përmbajtje të Google Maps. Në cilësimet bazë, ky shërbim është joaktiv për ne, por ju mund ta aktivizoni atë.

Duke klikuar në lidhjen për shfaqjen e hartës ("aktivizo hartën") do të lidheni me Google Maps. Duke vepruar kështu, ju transmetoni të dhëna personale (të paktën adresën tuaj IP) në Google. Më pas do t‘ju shfaqet përmbajtja e jashtme. Vetëm Google është përgjegjës për përpunimin e të dhënave të integruara. Ne nuk kemi njohuri apo ndikim mbi të dhënat e tjera që përpunohen. Kompania që ofron shërbimin në Bashkimin Evropian, Zonën Ekonomike Evropiane dhe Zvicër është Google Ireland Limited, një kompani e inkorporuar dhe që vepron sipas ligjeve të Irlandës (Numri i regjistrimit: 368047) me zyrën e saj të regjistruar në Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Informacione të mëtejshme mbi mbrojtjen e të dhënave në Google mund të gjenden këtu: https://policies.google.com/privacy.

11.4 Integrimi i Spotify

Të ashtuquajturat miniaplikacione (Widgets) nga Spotify janë të integruara në faqen tonë të internetit në mënyrë që t'ju ofrojmë podkaste me tema në lidhje me DB.

Nëse aktivizoni një miniaplikacion të tillë me një klikim, rrjeti juaj krijon një lidhje të drejtpërdrejtë me Spotify dhe përmbajtja transmetohet drejtpërdrejt nga Spotify në rrjetin tuaj.

Duke vepruar kështu, ju transmetoni të dhëna personale (të paktën adresën tuaj IP) në Spotify. Vetëm Spotify është përgjegjës për përpunimin e të dhënave të integruara. Ne nuk kemi njohuri apo ndikim mbi të dhënat e tjera që përpunohen. Subjekti që ofron Shërbimin në Bashkimin Evropian, Zonën Ekonomike Evropiane dhe Zvicër është Spotify AB, Regeringsgatan 19, 111 53 Stockholm, Schweden.

Informacione të mëtejshme mbi mbrojtjen e të dhënave në Spotify mund të gjenden këtu: https://www.spotify.com/de/legal/privacy-policy/.

11.5 Çfarë ndodh me lidhjet me faqet e jashtme?

Nëse klikoni në një lidhje në një faqe të jashtme, po lëvizni jashtë portalit të karrierës. Prandaj Deutsche Bahn AG nuk është përgjegjëse për përmbajtjen, shërbimet ose produktet e ofruara, as për mbrojtjen e të dhënave dhe sigurinë teknike në rrjetin e ofruar.

12. Të drejtat e subjektit

Ju keni të drejtë të kërkoni informacion në çdo kohë në lidhje me të dhënat personale të ruajtura për ju. Ju gjithashtu keni të drejtë të kërkoni korrigjimin e të dhënave personale të pasakta në lidhje me ju, duke përfshirë plotësimin e të dhënave jo të plota, nëse është e nevojshme në formën e një deklarate plotësuese. Përveç kësaj, ju mund të keni të drejtën të kërkoni fshirjen e të dhënave tuaja personale të ruajtura. Nëse rregulloret ligjore, p.sh. detyrimet e ruajtjes, nuk lejojnë fshirjen, të dhënat tuaja në vend të kësaj do të kufizohen në përpunim (d.m.th. bllokohen) në mënyrë që ato të jenë të aksesueshme vetëm për qëllimin e respektimit të rregulloreve të detyrueshme ligjore. Për më tepër, ju mund të keni të drejtë të kërkoni që përpunimi i të dhënave tuaja të kufizohet (bllokohet). Në lidhje me të dhënat personale që na keni dhënë dhe të cilat përpunohen nga ne duke përdorur procedura të automatizuara në bazë të pëlqimit ose kontratës, ju keni të drejtë të kërkoni transferimin e këtyre të dhënave tek ju ose, nëse është e zbatueshme, tek një palë e tretë që ju e njihni. Ju mund të kundërshtoni përpunimin e të dhënave për arsye që lindin nga situata juaj e veçantë nëse përpunimi i të dhënave bazohet në interesat tona legjitime mbizotëruese ose është i nevojshëm për kryerjen e një detyre publike. Nëse përpunimi i të dhënave bazohet në autorizimin tuaj, ju keni të drejtë të tërhiqni autorizimin tuaj në çdo kohë. Ju gjithashtu keni të drejtë të bëni një ankesë pranë autoritetit mbikëqyrës. Autoriteti mbikëqyrës përgjegjës i Deutsche Bahn është:

Komisioni i Berlinit për Mbrojtjen e të Dhënave dhe Lirinë e Informacionit, Alt-Moabit 59-61, 10555 Berlin, Email: mailbox@datenschutz-berlin.de.

Për të ushtruar të drejtat tuaja si subjekt, mjafton një letër me postë ose një email në departamentin e rekrutimit në adresën e dhënë në pjesën B Nr. 1.

Ju lutemi përdorni këtë adresë kontakti gjithashtu nëse dëshironi të revokoni pëlqimin tuaj për një provim alternativ për pozicione të tjera të përshtatshme në kompani ose për dukshmërinë ndërkombëtare të profilit tuaj/aplikimit tuaj.

Ju lutemi mos përdorni detajet e kontaktit të mësipërm për të na dërguar aplikimin tuaj. Nëse keni vështirësi me aplikimin online, ju lutemi na kontaktoni duke përdorur formularin e kontaktit, në të cilin mund të aksesoni përmes opsionit të menysë "Kontakt".

Për sa i përket përpunimit të të dhënave në rrjetet sociale, ju rekomandojmë të kontaktoni drejtpërdrejt rrjetin social përkatës për kërkesa informacioni ose pyetje të tjera në lidhje me të drejtat e përdoruesve, si p.sh. kërkesa për fshirje, pasi vetëm Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Snapchat, LinkedIn, Xing aksesin e plotë tek të dhënat tuaja të përdoruesit. Nëse në të ardhmen nuk dëshironi më përpunimin e të dhënave të përshkruara këtu, mund të anuloni lidhjen e profilit tuaj të përdoruesit me faqen tonë duke përdorur funksionin "Nuk më pëlqen më kjo faqe" dhe/ose "Çregjistrohu nga kjo faqe".

Facebook ka marrë përgjegjësinë kryesore për përpunimin e të dhënave personale nëpërmjet shërbimit "Insights" të ofruar nga Facebook. Kjo ndikon në përpunimin e të dhënave të Insights dhe zbatimin e të drejtave të subjektit. Prandaj, ju lutemi kontaktoni drejtpërdrejt Facebook në lidhje me të gjitha detyrimet sipas DSGVO në lidhje me përpunimin e të dhënave të Insights. Ne do të përcjellim në Facebook çdo pyetje që marrim në lidhje me këtë gjë.

Pjesa C - Informacion teknik

Për arsye teknike, të dhëna të caktuara duhet të mblidhen dhe ruhen kur vizitoni këtë faqe interneti. Informacioni i mëposhtëm regjistrohet pa ndërhyrjen tuaj dhe ruhet derisa të fshihet automatikisht pas 10 ditësh:

Adresa IP e kompjuterit kërkues,

Data dhe ora e kërkimit,

Emri dhe URL i të dhënave të kërkuara,

Faqja e internetit, ku është bërë kërkimi (URL e referuesit),

Rrjeti i përdorur ose më saktë sistemi operativ i kompjuterit tuaj.

1. Si transmetohen të dhënat tuaja?

Serverët e internetit të ofruesit tonë plotësojnë standardet aktuale të sigurisë. Ne përpiqemi të mbrojmë të dhënat tuaja personale kundër humbjes, keqpërdorimit, aksesit të paautorizuar, zbulimit, ndryshimit dhe fshirjes. Të dhënat tuaja personale transmetohen në server në përputhje me standardet e sigurisë të metodës TLS.

2. Çfarë është një “Cookie”?

2.1. Çfarë është një “Cookie”?

“Cookies” janë skedarë të vegjël me tekst, në të cilët mund të ruhen të dhënat personale. “Cookies” mund të transmetohen në një faqe kur ajo hapet dhe kështu të mundësojë caktimin e përdoruesit. “Cookies” ndihmojnë për të thjeshtuar përdorimin e faqeve të internetit për përdoruesit.

Ne bëjmë dallimin midis “Cookies” që janë absolutisht të nevojshme për funksionet teknike të faqes së internetit dhe “Cookies” që nuk janë absolutisht të nevojshme për funksionin teknik të faqes së internetit. Ne dëshirojmë t'ju japim mundësinë për të marrë një vendim të informuar për ose kundër përdorimit të “Cookies” që nuk janë absolutisht të nevojshme për funksionet teknike të faqes në internet. Megjithatë, përdorimi i plotë i faqes në internet mbetet i mundur.

2.2. Si përdoren “Cookies”?

Ne ju informojmë këtu për llojin dhe shtrirjen e përdorimit të “Cookies” në faqen tonë të internetit.

Përdorimi i portalit të karrierës dhe sistemit të aplikantit është përgjithësisht i mundur pa “Cookies” që nuk shërbejnë për qëllime teknike. Ju mund të parandaloni gjurmimin me “Cookies” në rrjetin tuaj (Do-not-track, Tracking-Protection-List) ose të ndaloni ruajtjen e "Cookies" të palëve të treta. Ne ju rekomandojmë gjithashtu që të kontrolloni rregullisht “Cookies” të ruajtura, përveç rasteve kur ato nuk dëshirohen shprehimisht.

Ju lutemi vini re: Nëse të gjitha “Cookies” janë fshirë, çdo “Cookies” i kundërshtuar që është vendosur (Opt-Out-Cookies) gjithashtu do të fshihet, kështu që do t'ju duhet të bëni përsëri çdo kundërshtim të deklaruar.

“Cookies” që janë patjetër të nevojshëm për përdorimin e faqes:

“Cookies” të sesionit nuk mund të çaktivizohen pasi ato kërkohen për përdorimin e kësaj faqeje interneti.

"Cookie PHPSESSID" dhe "ScustomPortal-[...] Cookie" përdoren nga platforma në protokollet pa shtetësi si kritere identifikimi për të njohur për të njohur disa kërkesa që i përkasin një klienti dhe për t'i caktuar ato në të njëjtin sesion. Këto “Cookies” përmbajnë një identifikues të gjatë alfanumerik që ruhet gjithashtu në server. Nëse të dyja ID-të përputhen, klienti lejohet të dërgojë një kërkesë në server. Sesioni dhe “Cookie” asgjësohen kur faqja mbyllet.

3. Përdorimi i Adobe Analytics

Adobe Analytics

Adobe Analytics, një shërbim analize i faqes së internetit i ofruar nga Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Dublin 24, Ireland) (“Adobe”), për t‘u përdorur në këtë faqe interneti për të analizuar përdorimin e saj dhe përmirësuar rregullisht atë. Nga statistikat e marra në mund të përmirësojmë ofertën tonë dhe për ta bërë atë më interesante për ju si përdorues. Adobe Analytics përdor “Cookie” me një afat 24 muajsh, të cilat ruhen në kompjuterin tuaj dhe mundësojnë një analizë të përdorimit tuaj të faqes së internetit.

Informacioni i gjeneruar nga “Cookies” transmetohet në një server Adobe në SHBA dhe ruhet atje. Meqenëse në këtë faqe interneti është aktivizuar një metodë për anonimizimin e adresës suaj IP, adresa juaj IP do të shkurtohet paraprakisht. Adobe do ta përdorë këtë informacion për të vlerësuar përdorimin tuaj të faqes së internetit për ne, për të përpiluar raporte mbi aktivitetin e faqes në internet dhe për të na ofruar shërbime të tjera që lidhen me aktivitetin e faqes në internet dhe përdorimin e internetit. Në këtë mënyrë ne mund të shohim se cilat seksione dhe tekste lexohen në faqen tonë, sa shpesh përdoren ato dhe nëse dizajni i faqes sonë ka ndikim në masën e përdorimit. Nga statistikat e marra në mund të përmirësojmë ofertën tonë dhe për ta bërë atë më interesante për ju si përdorues. Të dhënat që jepen në fushat e formularit gjatë procesit të aplikimit nuk vlerësohen me Adobe Analytics.

Këto informacione na jepet nga Adobe vetëm si të dhëna të grumbulluara që përfaqësojnë përdorimin e përgjithshëm të faqes në internet. Të dhënat që marrim nga Adobe nuk lidhen me personin dhe nuk gjurmohen.

Baza ligjore për përdorimin e Adobe Analytics është Neni 6 Prgf.1 Fq.1 lit. f) DSGVO.

Ju mund të kundërshtoni në çdo kohë krijimin e profileve të përdorimit të përshkruara më sipër. Për këtë ka disa mundësi:

1.) Një mënyrë për të kundërshtuar analizën e faqes së internetit nga Adobe Analytics është vendosja e “Opt out-Cookie”, i cili udhëzon Adobe të mos ruajë ose përdorë të dhënat tuaja për qëllime të analizës së faqes së internetit. Ju lutemi vini re se me këtë zgjidhje, analiza e faqes së internetit nuk do të kryhet vetëm për sa kohë që “Opt out-Cookie” ruhet nga rrjeti. Nëse dëshironi të vendosni “Opt out-Cookie” tani, ju lutemi klikoni këtu: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html

2.) Ju gjithashtu mund të parandaloni ruajtjen e “Cookies” të përdorura për krijimin e profilit duke konfiguruar përkatësisht programin e rrjetit tuaj.

Ju lutemi vini re: nëse fshini “Cookies” në pajisjen tuaj, do të fshihet edhe “Opt out-Cookie”, kështu që ju duhet të bëmi sërish procesin e kundërshtimit të “Cookies”.

Adobe Test & Target

Ne përdorim softuerin Test & Target nga kompania Adobe. Kjo na lejon të veprojmë në dy versione të ndryshme të kësaj faqeje interneti. Për këtë, softueri ofron gjithashtu një version të modifikuar (p.sh. me përmbajtje, strukturë dhe dizajn të ndryshëm) krahasuar me versionin origjinal të kësaj faqeje interneti. Duke krahasuar përdorimin e të dy varianteve, më pas mund të përcaktohet se cilën paraqitje preferojnë vizitorët e faqes sonë të internetit. Për më shumë informacion mbi veçoritë e Adobe Test & Target, shihni: https://business.adobe.com/products/target/adobe-target.html.

Adobe Test & Target nuk do të ruajë dhe përpunojë në asnjë mënyrë të dhëna personale, të tilla si një adresë IP të plotë, përmes kësaj faqe interneti. Përpunohen vetëm informacione të tilla që nuk lejojnë të nxirren përfundime për individë. Sjellja e përdorimit paraqitet në mënyrë të grumbulluar duke përdorur metoda sasiore. Adobe përdor "Session-Cookies" dhe "Permanent Cookies". Të parat ruhen në memorie vetëm për kohëzgjatjen e përdorimit të kësaj faqeje interneti. "Permanent Cookies" përdoren për të regjistruar informacione rreth vizitorëve që hyjnë në mënyrë të përsëritur në këtë faqe interneti.

Këtu do të gjeni udhëzimet për mbrojtjen e të dhënave për Adobe Test & Target: https://marketing.adobe.com/resources/help/en_US/target/ov/c_privacy.html

Ju keni mundësinë të çaktivizoni Adobe Test & Target përmes "Opt-out" në këtë faqe interneti: https://dbsystelentities.d3.sc.omtrdc.net/optout.html.

4. Përdorimi i YouTube

Ne jemi të interesuar t'ju ofrojmë një gamë të gjerë informacioni multimedial. Në faqen tonë të internetit gjenden Videot e ruajtura në YouTube. Ne ju mundësojmë vetëm lidhjen me YouTube. YouTube është një shërbim i ofruar nga Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

I ashtuquajturi "modaliteti i zgjeruar i mbrojtjes së të dhënave" është aktivizuar për të gjitha videot në YouTube në faqen tonë të internetit. YouTube ofron këtë modalitet të zgjeruar të mbrojtjes së të dhënave dhe në këtë mënyrë siguron që YouTube të mos ruajë asnjë "Cookie" me të dhëna personale në kompjuterin tuaj. Kur hapni faqen e internetit dhe futni videot, transmetohet adresa IP. Kjo nuk mund të caktohet nëse nuk jeni regjistruar ose keni qenë gjithmonë i regjistruar në YouTube ose në një shërbim tjetër të Google përpara se të hyni në faqe.

Sapo filloni të luani një video të ruajtur duke klikuar mbi të, YouTube ruan vetëm “Cookies” në kompjuterin tuaj që nuk përmbajnë asnjë të dhënë personale falë modalitetit të zgjeruar të mbrojtjes së të dhënave. Këto "Cookies" mund të ndalohen nga cilësimet dhe zgjerimet përkatëse të rrjetit. YouTube vendos një "Session Cookie" që fshihet me mbylljen e rrjetit.

Informacione të mëtejshme mbi integrimin e videove në YouTube mund të gjenden në faqen e informacionit në YouTube në: (https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=de)

Informacione shtesë

Informacione mbi mbrojtjen e të dhënave të portalit të mirëseardhjes së platformës së hyrjes mund të gjendet këtu: https://www.deutschebahn.com/de/datenschutzhinweise_willkommensportal-5245390

* Të gjitha filialet e Deutsche Bahn AG i përkasin Deutsche Bahn.

** Për arsye të lexueshmërisë më të mirë, shmanget përdorimi i njëkohshëm i formulimeve të ndryshme gjinore. Megjithatë të gjitha përshkrimet vlejnë për çdo gjini.